Przejdź do treści

Regulamin szkolenia otwartego

Bardzo się cieszymy, że tu zaglądasz – to oznacza, że kwestia zasad szkolenia i bezpieczeństwa danych osobowych ma dla Ciebie duże znaczenie. Dla nas też. Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły.

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH MENTORI SP. Z O.O.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez spółkę Mentori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-737, ul. Niedźwiedzia 29B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923139 posługującą się numerem NIP: 5213940221, zwaną w dalszej części Organizatorem.
2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach, w tym przedmiot szkolenia, opis szkolenia, program ramowy, terminy oraz wysokość ceny za udział, a także formę szkolenia (stacjonarne/online/hybrydowe), znajdują się na stronie internetowej Organizatora – https://mentori.pl/szkolenia-otwarte/ Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Użyte w treści niniejszego regulaminu określenia oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami oraz aneksami.
2) Organizator – Mentori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-737, ul. Niedźwiedzia 29B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923139 posługująca się numerem NIP: 5213940221;
3) Zgłaszający – osoba fizyczna, organizacja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zgłoszenia osoby lub osób na szkolenie otwarte poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny za zgłoszone osoby, a także osoba fizyczna zgłaszająca swój osobisty udział w szkoleniu otwartym.
4) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu otwartym. Jeżeli Zgłaszający bierze udział w szkoleniu osobiście, pod pojęciem Uczestnika należy rozumieć także Zgłaszającego.
5) Szkolenie otwarte – szkolenie organizowane przez Organizatora, dostępne dla każdego zainteresowanego podmiotu, których lista znajduje się pod adresem https://mentori.pl/szkolenia-otwarte/ Ilekroć mowa o „Szkoleniu otwartym” bez bliższego rozróżnienia, należy rozumieć pod tym pojęciem zarówno Szkolenia otwarte on-line oraz Szkolenia otwarte stacjonarne.
6) Formularz zgłoszeniowy – dokument przygotowany przez Organizatora, którego wypełnienie i przesłanie Organizatorowi jest warunkiem skutecznego zgłoszenia udziału w Szkoleniu otwartym

§ 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu
1. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu otwartym następuje poprzez przesłanie przez Zgłaszającego wypełnionego Formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres kontakt@mentori.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika Organizatora.
2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Formularza zgłoszeniowego następuje zawarcie pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie Organizatora do przeprowadzenia Szkolenia otwartego dla Uczestników wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz zobowiązanie Zgłaszającego do zapłaty ceny za udział Uczestników w Szkoleniu otwartym, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w Regulaminie.
3. Osoba składająca Formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, wynikające z szczególności z udzielonego pełnomocnictwa lub powołania do organów uprawnionych do reprezentacji Zgłaszającego.


§ 3. Sposób i termin płatności
1. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Formularza zgłoszeniowego zostanie niezwłocznie wystawiona faktura vat proforma i wysłana na adres e-mail Zgłaszającego.
2. Zgłaszający jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury vat proforma, jednak nie później niż w terminie do dnia poprzedzającego termin zaplanowanego Szkolenia otwartego, dokonać płatności ceny za udział w Szkoleniu otwartym wskazanej na fakturze vat proforma.
3. Wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń otwartych są cenami netto. Do cen tych należy doliczyć podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką tego podatku. W przypadku Zgłaszających dla których świadczenie usługi szkoleniowej będzie zwolnione z podatku od towarów i usług, dla zastosowania przez Organizatora zwolnienia z podatku VAT i wystawienia faktury na cenę netto niezbędne jest wypełnienie oświadczenia, którego wzór zostanie przesłany przez Organizatora, po zgłoszeniu takiej potrzeby.
4. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez mBank o numerze 26 1140 2004 0000 3502 8172 3055. W tytule przelewu należy podać tytuł szkolenia oraz imię (imiona) lub nazwisko (nazwiska) Uczestników.
5. Po zrealizowanym Szkoleniu otwartym zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami prawa i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
6. Jeśli nie określono inaczej cena Szkolenia otwartego online dotyczy uczestnictwa 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji pdf. Cena Szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera dodatkowo przerwy kawowe i posiłek. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników Szkolenia otwartego. Koszty dojazdu oraz noclegu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Szkoleniu otwartym Uczestnika, za którego nie została zapłacona cena. W przypadku niedopuszczenia do udziału w Szkoleniu otwartym z tego powodu, Zgłaszający oraz Uczestnik nie są uprawnieni do żądania naprawienia szkody z tego tytułu.


§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu otwartym
1. Organizator dopuszcza możliwość zrezygnowania przez Zgłaszającego lub poszczególnych Uczestników ze Szkolenia otwartego, po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Rezygnację z udziału w Szkoleniu otwartym należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mentori.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika Organizatora.
3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu otwartym na więcej niż 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia otwartego uprawnia Zgłaszającego do zwrotu ceny za udział w Szkoleniu otwartym Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych dla Zgłaszającego.
4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Szkoleniu otwartym na:
1) 21 dni lub mniej przed planowanym terminem Szkolenia otwartego, lecz nie mniej niż 14 dni przed tym terminem – Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50 % ceny wpłaconej za udział Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja ze Szkolenia otwartego, a Zgłaszający jest uprawniony do zwrotu 50 % wpłaconej ceny za udział takiego Uczestnika;
2) 14 dni lub mniej przed planowanym terminem Szkolenia otwartego – Organizator jest uprawniony do zatrzymania 100 % ceny wpłaconej za udział Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja ze Szkolenia.
5. Warunkiem powstania uprawnień do zwrotu na rzecz Zgłaszającego ceny lub części ceny, o których mowa w ust. 3 lub ust. 4 oraz braku roszczeń ze strony Organizatora jest wysłanie rezygnacji, zgodnie z ust. 2. Decyduje data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Organizatora.
6. Nieodwołanie udziału Uczestnika w Szkoleniu otwartym lub niewzięcie udziału w Szkoleniu otwartym nie zwalnia Zgłaszającego z obowiązku zapłaty ceny oraz nie uzasadnia żądania przez Zgłaszającego zwrotu ceny za Uczestnika, który nie wziął udziału w Szkoleniu otwartym.
7. Brak udziału w Szkoleniu otwartym przez zgłoszonego Uczestnika nie oznacza rezygnacji z udziału. W takim przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny, a Zgłaszający jest zobowiązany do jej zapłaty, gdyby jej jeszcze nie wpłacił.
8. Organizator dopuszcza, by zamiast Uczestnika wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym, w Szkoleniu otwartym wzięła udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego. O zmianie Zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora kontakt@mentori.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika Organizatora, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Szkolenia otwartego.


§ 5. Zmiany dotyczące terminu Szkolenia otwartego po stronie Zgłaszającego
1. Zgłaszający jest uprawniony do wybrania innego terminu Szkolenia otwartego niż wskazany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. Zmiana może być dokonana jedynie w zakresie tego samego Szkolenia otwartego, którego dotyczył złożony Formularz zgłoszeniowy.
2. O zamierzonej zmianie terminu Zgłaszający lub Uczestnik informuje Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@mentori.pl lub bezpośrednio na adres e-mail pracownika Organizatora. Z dzień złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do Organizatora.
3. Jeżeli Zgłaszający dokona zmiany terminu Szkolenia otwartego na więcej niż 7 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia otwartego nie wiąże się to z dalszymi opłatami.
4. Jeżeli Zgłaszający dokona zmiany terminu Szkolenia otwartego na mniej niż 7 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia otwartego, dla skuteczności jego oświadczenia konieczne jest zapłacenie 50 % ceny netto Szkolenia otwartego dla jednego Uczestnika najpóźniej do dnia poprzedzającego termin zaplanowanego Szkolenia otwartego.
5. W przypadku niedokonania opłaty, o której mowa w ust. 4 i w razie braku udziału w Szkoleniu otwartym w terminie wynikającym z Formularza zgłoszeniowego, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zawarte w §4 ust. 6 i 7.


§ 6. Zmiany dotyczące Szkolenia otwartego po stronie Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, w tym m.in.: kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zgłaszającego lub Uczestników, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Jeżeli Organizator odwoła Szkolenie otwarte lub przesunie jego pierwotny termin, to zaproponuje Zgłaszającemu inny termin. W razie odwołania terminu Szkolenia otwartego lub jego przesunięcia i w przypadku braku akceptacji nowego terminu przez Zgłaszającego, Organizator zwróci całą opłatę Zgłaszającemu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego Szkolenia otwartego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Szkolenia otwartego w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia lub zmianie lokalizacji Szkolenia otwartego.
5. O wszelkich zmianach Organizator bez zbędnej zwłoki zawiadomi Zgłaszającego telefonicznie lub drogą e-mail. W razie braku akceptacji zmian, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonanych przez Organizatora na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem, Zgłaszający jest uprawniony do żądania zwrotu wpłaconej ceny.


§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Mentori sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-737, ul. Niedźwiedzia 29B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923139 posługującą się numerem NIP: 5213940221. Kontakt: kontakt@mentori.pl, tel. 515 755 515
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem skutecznego zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.
4. Dane osobowe Zgłaszającego lub Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia oraz w celu podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. W zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. W razie cofnięcia zgody, przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie może odbywać się także w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika i Zgłaszającego będą dostawcy usług dla Administratora danych osobowych, w tym księgowych, prawnych, informatycznych, dostawcy narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM).
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług, a po tym terminie – dla celów rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży Usług, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, chyba że Administrator będzie uprawniony do przetwarzania tych danych na innej podstawie.
10. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych do innego administratora.
11. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
12. Zgłaszający i Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Uczestnik i Zgłaszający ma także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. Żądanie takie Uczestnik i Zgłaszający zgłasza w formie e-mailowej na adres spółki: kontakt@mentori.pl


§ 8. Reklamacje
1. Każdy Zgłaszający ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu i realizacji usług szkoleniowych w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia, a w przypadku gdy szkolenie nie odbyło się, w terminie 14 dni roboczych od daty planowanego szkolenia.
2. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres: kontakt@mentori.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika Organizatora.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1) nazwę/imię i nazwisko Zgłaszającego,
2) adres siedziby/zamieszkania Zgłaszającego,
3) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
4) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. Po zgłoszeniu reklamacji Organizator rozpoczyna niezwłocznie wyjaśnienie powodów zaistniałej sytuacji.
6. Po wyjaśnieniu Organizator informuje Zgłaszającego o decyzji w sprawie uznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji oferuje działania korygujące i/lub rekompensatę.


§ 9. Postanowienia końcowe
1. Akceptując treść Regulaminu, Zgłaszający oświadcza tym samym, że nie naruszy postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem Szkolenia otwartego w celu uzyskania opinii o przeprowadzonym Szkoleniu.
3. Wszystkie materiały przekazane Uczestnikowi w związku z Szkoleniem otwartym („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Szkolenia otwartego.
4. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 3 powyżej.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Szkolenia otwartego za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może rozpowszechniać utrwalone nagranie, w tym zamieścić je w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
6. Organizator ma prawo zmienić Regulamin. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą:
1) zaakceptowania zmian w Regulaminie – w stosunku do Zgłaszających, którzy wysłali Formularz zgłoszenia i oczekują na termin Szkolenia otwartego. W braku akceptacji zastosowanie znajduje wersja Regulaminu aktualna na dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego.
2) podania jej do wiadomości publicznej – w stosunku do wszystkich pozostałych podmiotów.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem nie będącym Konsumentem zostają̨ w pierwszej kolejności poddane polubownemu rozstrzygnięciu a w przypadku braku zgody Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.