Regulamin konkursu urodzinowego

Bardzo się cieszymy, że tu zaglądasz – to oznacza, że kwestia zasad konkursu i bezpieczeństwa danych osobowych ma dla Ciebie duże znaczenie. Dla nas też. Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły.

Regulamin konkursu „Świętujemy urodziny MENTORI”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świętujemy urodziny MENTORI” i nazywany jest dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest MENTORI sp. z o.o. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 521-394-02-21.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na profilu @mentori.pl na LinkedIn – w dniach 21-22.09.2022 i jest skierowany do zarejestrowanych uczestników LinkedIn
4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 23.09.2022 r. na profilu @mentori.pl na LinkedIn.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez LinkedIn.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać profil osobisty (imienny) na portalu LinkedIn
c) osoba biorąca udział w Konkursie musi należeć do obserwujących profil MENTORI na LinkedIn

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są do wyboru:

  • Uczestnictwo w wybranym szkoleniu otwartym organizowanym przez MENTORI – realizacja do końca kwietnia 2023 roku
  • Sesja coachingowa z wybranym trenerem MENTORI (60 minut) – realizacja do końca kwietnia 2023 roku

2. Zwycięzcami nagród w Konkursie zostaną wybrani 3 Uczestnicy spośród tych, którzy w dniach 21-22.09.2022r. odpowiedzą na pytanie: Jaką supermoc z zakresu umiejętności miękkich chcesz posiadać i dlaczego? Odpowiedzi należy umieścić w komentarzu pod postem z dnia 21.09.2022 na profilu @mentori.pl na LinkedIn. Link do posta: LINK. Ze wszystkich odpowiedzi komisja konkursowa wskaże 3 zwycięskie. Liczyć się będzie kreatywność. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością prywatną na portalu LinkedIn oraz w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @Mentori.pl w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem konkursu, MENTORI sp. z o.o. wysyłając maila na adres: kontakt@mentori.pl podając swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
6. Nagroda przyznana Uczestnikowi może zostać przekazana innej, wskazanej przez zwycięskiego Uczestnika osobie.
7. Nagroda przyznana Uczestnikowi nie może zostać zamieniona na formę pieniężną, ani żadną inną.
8. Fundatorem nagrody jest MENTORI sp. z o.o.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych jest MENTORI sp. z o.o. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 521-394-02-21
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu niezbędnych do przekazania nagrody.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mentori.pl