Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że tu zaglądasz – to oznacza, że kwestia bezpieczeństwa danych osobowych ma dla Ciebie duże znaczenie. Dla nas też. Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły naszej polityki przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Mentori sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-737, ul. Niedźwiedzia 29B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000923139, posługującym się  NIP: 5213940221, REGON: 520003830
 2. Respektując obowiązujące przepisy prawa –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
  Wszyscy pracownicy Mentori zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
  Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.
 3. W naszej działalności zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – w celu rejestracji na szkolenia lub skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli Państwa identyfikować,
  • adres e-mail – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego adresu e-mail , abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Jeżeli potwierdzili Państwo chęć bycia abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową,
  • nr telefonu – w celu rejestracji na szkolenie będą Państwo poproszeni o podanie swojego numeru telefonu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,
  • dane rejestrowe firmy z której delegowany jest uczestnik szkolenia – w celu rejestracji na szkolenia będą Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy wraz z ulicą, kodem pocztowym i miastem, oraz numerem NIP firmy,
  • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

   Wskazane wyżej kategorie danych osobowych są niezbędne do należytego realizowania przez Mentori usług.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych:
  • zawarcie i wykonywanie umowy/umów łączących Mentori z podmiotami, których dane zostały podane – ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • marketing produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, zwłaszcza pod katem zainteresowania produktami i usługami –  ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Mentori jakim jest możliwość́ realizacji marketingu bezpośredniego;
  • badania satysfakcji ze współpracy z Mentori lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Mentori jakim jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług;
  • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Mentori jakim jest możliwość́ ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących;
  • w celach statystycznych – ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Mentori jakim jest możliwość́ weryfikacji wyników sprzedażowych;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ​podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Mentori jakim jest możliwość́ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak obowiązek przechowywania dokumentacji sprzedażowej – ​podstawą prawną przetwarzania prawnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być́ podmioty z następujących kategorii:
  • trenerzy i wykładowcy;
  • osoby współpracujące z Mentori na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • podmioty świadczące na rzecz Mentori usługi: z zakresu obsługi szkoleń;
  • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; drukarskie i archiwizacyjne; płatnicze; prawne i windykacyjne.
 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Mentori zleca wykonanie niektórych usług i zadań (w szczególności z zakresu usług IT) wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego jeżeli stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych.
 7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w związku z wykonaniem umowy/umów​– do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • w związku z badaniem satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – do 3 miesięcy liczonych od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów, przez które j. jako czasu, w którym występuje nasz uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • w związku ze świadczeniem usług marketingowych – ​do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi -​ do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
    

   Po upływie wskazanych wyżej okresów Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez Mentori wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

 8. Przysługujące prawa: Ma Pani/Pan prawo:
  • do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
   • żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  • nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na naszych stronach internetowych nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 10. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek na stronie internetowej, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszej stronie internetowej lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mentori.pl
 11. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.