Przejdź do treści

Klucz do sukcesu

Kompetencje przyszłości

Inteligencja emocjonalna

Zdolność do dostrzegania, wyrażania i rozumienia emocji, zarządzania nimi, wykorzystania ich do wspierania myślenia i podejmowania działania.

Odporność psychiczna

“Zdolność do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami oraz osiąganie maksymalnej wydajności niezależnie od okoliczności”.

Zdolność ciągłego uczenia się

Świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, chęć ciągłego uczenia się, identyfikowanie możliwości zdobycia nowych doświadczeń.

Elastyczność poznawcza

Chęć do eksperymentowania, szukanie nowych możliwości i dróg dotarcia do celu, umiejętność spojrzenia na świat i znane rzeczy "świeżym okiem".

Zarządzanie
zmianą

Otwartość na zmiany, umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków i możliwie najefektywniejsze wykorzystanie ich
w działaniu.

Myślenie
krytyczne

Dostrzeganie logicznych zależności, dzięki czemu rozumie się złożone zagadnienia. Zdolność do określania istoty problemu
i ustalania priorytetów.

Zarządzanie projektowe

Umiejętność planowania, realizacji i kontrolowania zadań wchodzących w skład projektu i dokonywania odpowiedniej alokacji przydzielonych środków.

Współpraca zespołowa

Nawiązywanie i utrzymywanie produktywnej współpracy z innymi członkami zespołu w celu osiągniecia jak najlepszych wyników.

Przywództwo

Wyznaczanie kierunku działania, inspirowanie, budowanie zaangażowanych zespołów, motywowanie do rozwoju i stwarzanie odpowiednich do tego warunków.