TRENERZY - Ewa Krzykowska

OGÓLNIE O TRENERZE:

Specjalista w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców, firm szkoleniowych i samorządów, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju miast i firm. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Autorka licznych artykułów prasowych. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin. Ewa Krzykowska od 2004 roku jest właścicielką i zarazem szefem firmy doradczej- Agencji EUROPOMOC, w której od 8 lat zajmuje się doradztwem, głównie dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Powołana przez Ministra Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinie „poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 • Powołana przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego  do pełnienia funkcji asesora do oceny projektów w dziedzinach „transport lotniczy oraz transport kolejowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
 • Powołana Zarządzeniem  Marszałka Województwa Dolnośląskiego  do pełnienia funkcji eksperta II stopnia do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 
 • Powołana Zarządzeniem  Marszałka Województwa Lubuskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów  w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 • 2010-2011 Koordynator projektu systemowego pt.  „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach Priorytetu I, Działania 1.1., Poddziałania 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 realizowanego w  Ośrodku Przetwarzania Informacji  - Instytucji Wdrażającej PO IG  i PO IiŚ.

WYKSZTAŁCENIE I PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

 • Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: SGH).
 • Ukończyła Roczne Studium Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego organizowane przez Uniwersytet Warszawski.
 • Absolwentka Rocznego Studium Podyplomowego Integracji Europejskiej współorganizowanego przez Akademię Polonijną w Częstochowie i Międzynarodowy Instytut ds. Projektów i Rozwoju w Brukseli.

PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

Trener w przykładowych poniższych projektach szkoleniowych:

 • Cykl 8 dni szkoleniowych na zlecenie MRR pt. „Kontrola i nieprawidłowości z elementami audytu w projektach realizowanych w ramach PO IG 2007 -2013” dla pracowników sekcji kontroli projektów UE w IŻ,IP oraz IW;
 • Cykl 14 dni szkoleniowych pod nazwą: Polityka społeczeństwa informacyjnego dla beneficjentów projektów kluczowych i pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO;
 • Cykl 16 3-dniowych szkoleń pt. Rozliczenie sprawozdawczość i  kontrola projektów PO IG organizowany w całej Polsce na zlecenie MRR dla konsultantów pracujących w Sieci PIFE Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Cykl 32 dni szkoleniowych pod nazwą: Rozliczanie projektów i opracowywanie wniosków o płatność  PO KL w ramach EFS - na zlecenie MEN;
 • Cykl szkoleń od 2010 r do chwili obecnej na zlecenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej dot. Funduszy unijnych 2007 -2013, Zarządzania projektami, Księgowości projektowej, Nowej perspektywy funduszy UE 2014-2020;
 • Cykl szkoleń na zlecenie MRR nt. Zakresu funkcjonalnego Krajowego Systemu Informatycznego do obsługi perspektywy finansowej 2007-2013 (SIMIK 07-13). Cykl życia projektu w KSI. Szkolenie prowadzone warsztatowo z wykorzystaniem przez uczestników systemów komputerowych do wprowadzania do bazy SIMIK danych z wniosków o dofinansowanie, umów o przyznaniu wsparcia, wniosków o płatność i kontroli projektu; 
 • Kształcenie Konsultantów Europejskich- trener kandydatów na konsultantów europejskich w ramach przyznawanej certyfikacji European Funds Advisor przez Instytut Konsultantów Europejskich;
 • Europejskie Wykłady Otwarte realizowane cyklicznie przez Urząd m.st. Warszawy - kilkanaście szkoleń z tematyki funduszy unijnych realizowanych dla mieszkańców Warszawy;
 • Projekt szkoleniowy ogólnopolski pt. „Strategia rozwoju sieci KSU” dla obecnych i przyszłych konsultantów i szefów Punktów Konsultacyjnych i Doradczych w ramach sieci KSU. Projekt obejmował szkolenia oraz weryfikację kompetencji i selekcję kandydatów do świadczenia usług w ramach sieci Punktów Konsultacyjnych PARP;
 • Projekt szkoleniowy, w ramach którego realizowano, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, cykl szkoleń w całej Polsce skierowanych do potencjalnych beneficjentów wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 
 • Ogólnopolski projekt szkoleniowy pt. „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Ogólnopolski projekt szkoleniowy pt. „Przygotowanie do eksportu” na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Ogólnopolski projekt szkoleniowy realizowany przez DOOR Poland Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obejmującego cykl 21 warsztatów skierowanych do beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego 'Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw';

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY ZAWODOWE:

 • Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej