SZKOLENIE Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

/files/photo/19632353_s.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono użyteczne dla wszystkich menadżerów – w tym służb pozafinansowych, którzy chcą świadomie realizować filozofię VBM, zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa oraz osób, których systemy motywacyjne oparto na wartości, jaką wykreują.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do wszystkich tych, którzy w swojej praktyce korzystają z narządzi wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy to na cele transakcji kapitałowych, czy cyklicznych testów na utratę wartości aktywów wymaganych przez MSSF. Szkolenie adresowane jest także do analityków, dyrektorów finansowych, księgowych, którzy stają przed wyzwaniem wdrożenia filozofii zarządzania wartością i formułują systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Szkolnie realizowane jest w formie warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z praktyką wyceny i koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management - VBM). Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z polskich przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną przykłady wycen oraz systemy informacji zarządczej firm, które w pomnażaniu wartości upatrują celu swojej działalności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 •  MODUŁ I. WPROWADZENIE DO WYCENY I ZARZAĄDZANIA WARTOŚCIĄ

• Pojęcie wartości i wartości przedsiębiorstwa;

• Cele i funkcje wyceny wartości ;

• Przegląd i klasyfikacja metod wyceny;

• Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia;

 • MODUŁ II. KOSZT KAPITAŁU CZYLI WYCENA A RYZYKO

• Zmienna wartość pieniądza w czasie jako główna determinanta wyceny;

• Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego - model Gordona, model CAPM;

• Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu - zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych;

• Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego - kształtowanie struktury finansowania;

 • MODUŁ III. NARZĘDZIA WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PRAKTYCZNY ZAKRES ZASTOSOWANIA

• Metody majątkowe;

• Metody porównawcze; 

• Metody dyskontowe;

• Inne (metody mieszane, wycena metodą zdyskonowanych strumieni EVA, wycena oparta na opcjach realnych);

 • MODUŁ IV. DCF JAKO UNIWERSALNE NARZĘDZIE OCENY ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH – ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

• Procedura wyceny;

• Zasady definiowania przepływów pieniężnych będących podstawą wyceny;

• Rodzaje przepływów stosowanych przy wycenie (przepływy dla kapitału własnego i dla kapitałucałkowitego FCFE a FCFF);

 • MODUŁ V. WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

• Rodzaje aktywów niematerialnych wymagających wyceny;

• Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych;

• Wycena marki (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF);

• Wycen aktywów technologicznych;

• Kapitał intelektualny i jego wycena;

 • VI. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA - REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM ?

• Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw;

• Założenia koncepcji zarządzania wartością (Value Based Management);

• Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego;

• Strategie kreowania wartości;

 • MODUŁ VII. EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA) - NAJPOPULARNIEJSZY MIERNIK VBM

• Zasady kalkulacji i sens ekonomiczny składników równania;

• Korekty wielkości księgowych;

• Pomiar kapitału zaangażowanego – aspekty praktyczne;

• Procedura wdrażania EVA;

• Jak decyzje operacyjne kształtują wartość przedsiębiorstwa ? – identyfikacja nośników wartości, drzewa wartości;

• Systemy raportowania wartości dodanej;

 • MODUŁ VIII. INNE MIERNIKI POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (CFROI, SVA, VALUE CREATION INDEX)
 • MODUŁ IX.  WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE OCENY DECYZJI MENADŻERSKICH – SYSTEMY 
 • MODUŁ X. MOTYWACYJNE OPARTE NA VBM

•  Jakiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekuje inwestor/rynek finansowy? - zależność rynkowej
o wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA);

•  Projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa;

•  Składniki formuł premiowych;

•  Zasady tworzenia banków premii;

•  Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania;

•  Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników).

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.