SZKOLENIE Szkolenie Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 - warsztaty praktyczne Excel

/files/photo/26005378_s.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: rachunkowość

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1090.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 • Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow;
 • Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako „metoda uporządkowana, która prowadzi za rękę".

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Księgowych pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę;
 • Kandydatów na biegłych rewidentów;
 • Kandydatów na dyplomowanych księgowych.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7;

 Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych;

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty;

• Najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych;

 Metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce;

 Przykłady EXCEL;

 • MODUŁ II. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 Istota metody bezpośredniej;

 Organizacja systemu finansowo- księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią;

 Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza   kalkulacyjnego Excel;

 • MODUŁ III. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 Istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7;

 Wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow;

 Działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku       finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.: 

   - Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow;

   - Zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych;

   - Różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności między            cash flow a bilansową zmiana stanu;

   - Zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym;

   - Szczególne zdarzenia w obrębie zapasów;

   - Podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych;

   - Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych;

   - Inne korekty i warunki ich powstawania;

 Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in: 

   - Nabycie i zbycie środków trwałych; 

   - Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu;

 Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:

   - Zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek; 

   - Zasady ujmowania dotacji;

 Przykłady EXCEL;

 • MODUŁ IV. POZYCJE PODSUMOWUJĄCE W CASH FLOW

 Przepływy pieniężne netto;

 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych;

 Środki pieniężne na początek okresu;

 Środki pieniężne na koniec okresu;

 Przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow;

• Przykłady EXCEL;

 • MODUŁ V. PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY - DANE RZECZYWISTE

 Przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow;

 Grupowanie pozycji;

 Specyfikacja bilansowych zmian stanu;

 Wypełnianie cash flow;

 • MODUŁ VI. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Elementem wyróżniającym szkolenie jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach. Dlaczego taka forma pracy? Ponieważ sprawdziła się w praktyce wielu podmiotów.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.