SZKOLENIE Zarządzanie portfelem projektów - biznesowa gra strategiczna

/files/photo/19646832_s926.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie tak zwanej „gry strategicznej”. Gra polega na realizacji prawdziwych projektów przez uczestników przez cały czas trwania warsztatów. Warsztaty są bardzo aktywne i w czynny sposób uczą uczestników zarządzania projektami. Scenariusz gry polega na utworzeniu projektu.

Gra polega na podzieleniu uczestników na określone role:

 • Komitet sterujący; 
 • Sponsor;
 • Osoba odpowiedzialna za dostawców;
 • Osoba pełniąca rolę wsparcia administracyjnego dla projektu;
 • Kierownik projektu;
 • Doradca kierownika projektu;
 • Niezależny kontroler jakości;
 • Kierownicy funkcyjni, czyli kierownik zespołu budowy np. drogi oraz kierownik zespołu budowy pojazdu;
 • Wykonawcy, czyli osoby wykonujące zlecenie.

Podczas szkolenia uczestnicy posługują się szkoleniowymi pieniędzmi oraz pracują na szablonach dokumentów zgodnych z daną metodyką. 

Materiały, jakie mogą zostać użyte podczas „gry strategicznej” to: kartki papieru A3, kartki papieru A4, sznurek, krzesło, stolik, spinacze, kredki, długopis, linijka, spinacze, magnesy, jaja kurze. Materiały, jakie mogą zostać użyte do kontroli jakości: elektroniczny dalmierz, linijka, poziomica, aparat fotograficzny.

Wszystkie powyższe materiały oraz praca osób zaangażowanych w realizację jest wyceniona. Walutą są złotówki. Uczestnicy używają banknotów podobnych do prawdziwych banknotów wydrukowanych przez Narodowy Bank Polski. W określonych momentach uczestnicy wykupują produkty oraz płacą wykonawcom za wykonane usługi.

Podczas szkolenia postęp projektu jest śledzony metodą Analizy Wartości Uzyskanej. Uczestnicy naprzemiennie wysłuchują wykłady oraz realizują projekt.  Podczas tej zabawy uczestnicy mogą „poczuć na własnej skórze” obowiązki, jakie są związane z prowadzeniem projektu. Podczas tej zabawy ujawniają się identycznez rzeczywistymi postawami ludzi w projektach. Pojawiają się takie same problemy, jakie można spotkać podczas rzeczywistej realizacji projektów. Różnica między rzeczywistością a zabawą polega na tym, że podczas gry wszystkie problemy są rozwiązywane wspólnie z doświadczonym trenerem. Trener jest moderatorem zabawy, dzięki temu zabawa zawsze przebiega zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.

Unikalność zabawy jest związana z metodą oraz celem jej prowadzenia. Podczas gry szczególną uwagę zwracamy na współpracę pomiędzy zespołami. Tłumaczymy, iż mimo, sprzecznych interesów pomiędzy grupami najważniejszym elementem jest komunikacja oraz współpraca. Nie dążymy do konkurencji pomiędzy nimi. Dążymy do silnej współpracy.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Kierowników projektów;
 • Koordynatorów oraz specjalistów zaangażowanych w realizację projektów;
 • Członków zespołów projektowych;
 • Liderów zespołów.

CELE SZKOLENIA:

Tematem warsztatów jest zarządzanie projektami. Jest to nowoczesne podejście do zarządzania projektami, które jednocześnie jest proste, funkcjonalne i niezwiązanez konkretnym narzędziem. Podczas spotkania ukazane zostaną ograniczenia, z jakimi boryka się firma podczas prowadzenia projektów.

Między innymi poruszone zostaną zagadnienia:

 • Powody cyklicznych opóźnień w projektach;
 • Przedstawienie mechanizmu, który zapewnia szybkość i płynność w realizacji projektów;
 • Dlaczego zatrudnianie nowych pracowników nie jest efektywnym rozwiązaniem problemu?

Następnie zaproponowana zostanie metoda ich redukcji, którą uczestnicy będą mogli dokładnie sprawdzić.

Warsztaty składają się z trzech symulacji bez użycia sprzętu informatycznego. Podczas pierwszej części wykonanych zostanie dziesięć projektów, modelowanie zasad oraz decyzji. Następnie te same projekty zostaną zrealizowane zgodnie z zasadą „kończ zanim zaczniesz nową pracę”. Zwiększenie wydajności tą metodą jest na tyle znaczące,
iż jedynie uczestnicy, którzy uczestniczyli w warsztacie są w stanie w to uwierzyć. Warsztat zakończy panel dyskusyjny na temat przeprowadzenia potrzebnych zmian, by osiągnąć podobny efekt we własnej organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. WPROWADZENIE

• Czym jest projekt;

• Czym jest program;

• Role w projekcie;

• Dokumenty w projekcie z metodyk Prince2, PMBoK;

• Czynniki wpływające na projekt;

• Cykl życia projektu;

• Techniki podstawowe:

- Macierz odpowiedzialności;

- Komunikacja w projekcie;

 • MODUŁ II. PLANOWANIE PROJEKTU - GRA SYMULACYJNA

• Przygotowanie dokumentacji projektowej (DIP);

• Różnice pomiędzy Prince2 a innymi metodykami;

• Określenie zakresu, czasu trwania, kosztów, planu jakości i ryzyk;

• Techniki podstawowe:

- Tworzenie WBS;

- Tworzenie harmonogramu projektu metodą diagramów następstw;

- Tworzenie rejestru ryzyk;

- Tworzenie harmonogramu budżetu;

- Harmonogram: wykres Gantta;

- Metoda ścieżki krytycznej, analiza sieciowa harmonogramu;

- Metoda łańcucha krytycznego;

• Techniki dodatkowe:

- Kilka technik służących do analizy interesariuszy;

- Mind Mapping do budowy harmonogramu;

- Metoda Łańcucha krytycznego;

- Szacowanie czasu trwania: PERT, techniki z teorii ograniczeń (TCO);

- Techniki związane z warsztatem wymagań w projekcie; 

 • MODUŁ III. BUDŻET PROJEKTOWY - GRA SYMULACYJNA

• Przygotowanie budżetu projektu;

• Analiza ofert od dostawców;

• Określenie wskaźników dla budżetu;

• Określenie korzyści (efektów plus i efektów minus) w projekcie;

• Techniki podstawowe – warsztaty:

- Plan budżetu;

- Metoda PERT;

- Wskaźniki wymagane przez UE;

 • MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTU - GRA SYMULACYJNA

• Planowanie zarządzania ryzykiem;

• Rozpoznawanie ryzyk;

• Tworzenie repozytorium ryzyk;

• Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk;

• Wdrażanie działań naprawczych;

• Techniki podstawowe:

- Struktura podziału ryzyk;

- Definicja prawdopodobieństw i skutków wystąpienia ryzyka;

- Macierz prawdopodobieństwa i skutków ryzyk;

• Techniki dodatkowe:

- Analiza jakościowa ryzyk;

- Eliminacja ryzyk wg Teorii Ograniczeń;

- Ilościowa analiza ryzyk;

- Zasady w MoR;

 • MODUŁ V. ŚLEDZENIE PROJEKTU – GRA SYMULACYJNA

• Śledzenie zakresu projektu – plan jakości;

• Śledzenie czasu projektu;

• Śledzenie wartości projektu;

• Techniki podstawowe:

- Analiza Wartości uzyskanej;

 • MODUŁ VI. ZAMYKANIE PROJEKTU – GRA SYMULACYJNA

• Prace związane z zamknięciem projektu;

• Wskaźniki projektowe;

• Promocja projektu; 

 • MODUŁ VII. ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTU - WARSZTAT ZWANY RUNNING

• Zarządzanie relacjami pomiędzy projektami;

• Zarządzanie harmonogramem w portfelu projektowym;

• Różnica pomiędzy Łańcuchem krytycznym dla wielu projektów (CCMPM) a ścieżką krytyczną (CPM);

• Definicja buforów dla wielu projektów;

• Różnica w zarządzaniu przy metodyce CCPM a CPM;

• Techniki dodatkowe:

- Tworzenie buforów dla portfela projektu (CCPM) – Łańcuch Krytyczny dla Portfela Projektowego;

- Wskaźniki dla portfela projektowego;

- Wielkość tolerancji w zarządzaniu portfelem projektowym;

 • MODUŁ VIII. ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W PROJEKCIE

• Wpływ zmiany na projekt;

• Dokumenty dotyczące zmiany;

• Techniki dodatkowe:

- Ogłoszenie zmiany w zespole projektowym;

- Wdrożenie zmiany do projektu;

 • MODUŁ IX. TECHNIKI DODATKOWE

• Rozwiązywanie problemów – chmura, burza mózgów;

• Priorytetyzacja projektów – metoda AHP;

• Zarządzanie jakością – Statystyczna Analiza Procesu;

 • MODUŁ X. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wykład przeplatany grami symulacyjnymi.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.