SZKOLENIE Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

/files/photo/menedzerski74304460.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Podczas dwudniowego szkolenia zapoznasz się z szeregiem przydatnych i sprawdzonych technik i narzędzi szefa pomocnych w codziennych zadaniach i wyzwaniach.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracą zespołu/zespołów;
 • Dyrektorzy, kierownicy;
 • Osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego;

CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy umożliwiającej tworzenie i zarządzanie zespołami;
 • Uzyskanie wiedzy nt. motywowania ludzi i budowania ich zaangażowania;
 • Uzyskanie wiedzy o tym, jak rozwijać swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa;

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. KLUCZOWE CECHY I KOMPETENCJE SZEFA ZESPOŁU

•    Przegląd cech i umiejętności interpersonalnych wskazywanych przez ludzi, jako najbardziej pożądane u przywódcy. Analiza poszczególnych elementów pod kątem istotności zarządzania i przewodzenia ludziom.

•    Szef zespołu – przywódca czy zarządca? Identyfikacja i analiza kluczowych i pożądanych cech szefa zespołu wg. P. Druckera. Rozróżnienie pojęć: lider a menedżer, osiem różnic wg. Dr B. Federa.

•    Poznanie modelu Adaira, jako kompletnego, spójnego i pragmatycznego fundamentu formowania osobowości i postępowania skutecznego i efektywnego menedżera.

•    Praca zespołowa nad identyfikacją zadań menedżera w trzech obszarach modelu Adaira – Cel, Zespół, Jednostka.

•    Wspólna dyskusja i weryfikacja poszczególnych zadań w perspektywie środowiska zawodowego uczestników szkolenia. Dopasowanie zadań szefa zespołu w trzech obszarach modelu Adaira do specyfiki pracy uczestników.

•    Zapoznanie się z istotą cykliczności i regularności stosowania modelu Adaira – poznanie algorytmu ACL (Action Centered Leadership).

•    Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować i lepiej przyswoić specyfikę postępowania menedżerskiego zgodnego z modelem Adaira   

 • MODUŁ II. ASERTYWNOŚC, SAMOKONTROLA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

•    Mity i fakty dotyczące asertywności. Czym ona jest w rzeczywistości, a czym - nie? W jaki sposób postawa asertywna i samokontrola pomagają w budowaniu relacji, autorytetu i wizerunku człowieka rzetelnego, godnego zaufania.

•    Analiza w grupach trzech rodzajów przyjmowanych postaw: agresywnej, uległej i asertywnej, pod kątem konkretnych cech różnicujących.

•    Grupowe doprecyzowanie pojęcia asertywności i opracowanie własnej definicji roboczej. Przegląd różnorodnych definicji istniejących w organizacjach.

•    Zachowania asertywne w sytuacjach konfliktowych. Model Thomasa Kilmanna i „oś” asertywnych strategii rozwiązywania konfliktów.

•    „Złote reguły” zachowań w sytuacji konfliktowej – Dale Carnegie.

•    Samoświadomość emocjonalna i samokontrola, jako warunek niezbędny postawy asertywnej Poznanie i wypróbowanie przydatnych technik kontroli emocji i stresu oraz prostych i skutecznych technik relaksacji.

•    Asertywność, jako „kamień węgielny” właściwej komunikacji. Jak rozpoznać zachowanie nieasertywne podczas komunikowania się?    .

 • MODUŁ III. KOMUNIKATYWNOŚC I TRUDNE ROZMOWY

•    Dlaczego jest ona jedną z kluczowych a jednocześnie jedną z najbardziej zaniedbanych kompetencji menedżerskich? Komunikacja, jako narzędzie budowania… lub niszczenia relacji.

•    Pełne zrozumienie złożoności procesu komunikacji oraz możliwości kontrolowania go,

•    Skuteczne wywieranie wpływu dzięki najlepszym praktykom komunikacji – perswazja, obrona przed manipulacją, chwalenie i korygowanie.

•    Rozpoznanie znaczenia aktywnego słuchania oraz przećwiczenie go w praktyce.

•    Zrozumienie specyfiki komunikacji w przypadku trudnych i stresujących rozmów,

•    Powiązanie fenomenu postawy asertywnej oraz jej roli zwłaszcza w sytuacji trudnej komunikacji.

•    Poznanie najważniejszych technik asertywnej komunikacji,

•    Analiza trudnych sytuacji komunikacyjnych z życia uczestników z perspektywy nabytej wiedzy.

•    Przygotowanie do wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności - symulacja trudnej sytuacji komunikacyjnej.

 • MODUŁ IV.  MOTYWOWANIE, DELEGOWANIE I STAWIANIE CELÓW - BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA LUDZI

•    Jakie najczęstsze błędy w odniesieniu do tych kompetencji popełniają szefowie powodując tym samym pogarszanie swojego wizerunku i autorytetu w oczach podwładnych?

•    Co należy zrobić, aby uniknąć takich sytuacji? Wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie badania „Polska mapa Motywacji” oraz poziomów samodzielności pracownika (przestrzeń Tannenbauma-Schmidta).

•    Poznanie algorytmu skutecznego delegowania (dziewięć kroków).

•    Stworzenie „Poradnika motywowania pozafinansowego” dla każdego szefa. Praca kreatywna.

•    Stawianie „dobrych” celów. Co decyduje o tym, że cele są „dobre”? W jaki sposób „złe” cele powodują demotywację ludzi oraz prowadzą do fiaska delegowania? Przegląd najbardziej znanych metod stawiania celów, rozpoznanie ich mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków.

•    Poznanie autorskiej techniki „czterech pytań” stawiania biznesowych celów i przećwiczenie jej w praktyce. KPI – kamienie węgielne „dobrych celów”.

 • MODUŁ V. TWORZENIE ZESPOŁU I ZARZĄDZANIE NIM

 Razem… czy może jednak osobno?

•    Czy synergia naprawdę istnieje? Co warunkuje pojawienie się tego efektu w zespole? Analiza silnych i słabych stron współpracy zespołowej.
 •   Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego pojawiły się zespoły projektowe?

Budowanie więzi i spójności w zespole

•    Misja, wizja i wartości zespołowe – jak wypełnić te pojęcia treścią naprawdę istotną dla ludzi? Wykorzystanie wiedzy nt. Asertywności do stworzenia dobrych praktyk współpracy zespołowej.
    Generowanie pomysłów na budowanie więzi pomiędzy członkami zespołu.

Pozytywny i negatywny wpływ lidera na zespół

•    Kiedy lider przytłacza zespół a kiedy porywa do działania? Mini wykład, dyskusja, przykłady z życia uczestników.

 Skuteczne podejmowanie decyzji

•    Gra decyzyjna - w trakcie autentycznego procesu podejmowania decyzji uczestnicy będą mogli zaobserwować, w jaki sposób odbywa się zazwyczaj podejmowanie decyzji w zespole projektowym.

•    Wspólna analiza i dzielenie się obserwacjami. Jak jest jakość decyzji podjętych zespołowo? Od czego była zależna ta jakość? Jakie czynniki decydowały podejmowaniu decyzji - racjonalne, emocjonalne?
•    Co zrobić, aby zapewnić pragmatyczny kompromis, pomiędzy jakością podejmowania decyzji w pracach zespołu projektowego a czasem ich podejmowania?

Już zespół czy jeszcze grupa?

•    Model Bruce’a Tuckmanna oraz praktyczne wnioski wynikające z niego dla szefa oraz członków zespołu. Zmiana stylu zarządzania zespołem w zależności od jego dojrzałości – czy to w ogóle możliwe? Pułapka „ulubionego” stylu zarządzania. Jak zmienia się motywacja członków zespołu oraz produktywność zespołu w poszczególnych fazach? Różnice pomiędzy dojrzewaniem zespołów procesowych a projektowych.

•    Zespołowy styl działania, czyli, w jaki sposób ludzie angażują się w prace zespołowe. Analiza różnych typów stylów pracy zespołowej oraz ich wpływu na prace zespołu. Przywódca wobec różnych stylów działania ludzi w zespole – jak wesprzeć danego człowieka? Jak wykorzystać zalety danego stylu i jak zminimalizować jego wady?

 Tworzenie zespołu

•    Cel istnienia zespołu podstawowym czynnikiem warunkującym sposób jego tworzenia.

•    Czym różnią się zespoły projektowe od procesowych?

•    Identyfikacja kluczowych ról w zespole. Tworzenie zespołu procesowego i projektowego. Jak dobrać ludzi do zespołu? Co musi być wzięte pod uwagę?

•    Struktura zespołu projektowego – omówienie poszczególnych ról z perspektywy ich znaczenia oraz kluczowych zadań.

 • MODUŁ VI.  PODSUMOWANIE WARSZTATU

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.