SZKOLENIE Szkolenie Finanse dla niefinansistów

/files/photo/19632353_s2503.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Uczestnik zdobywa kompetencje zarówno w obszarze formalnych sprawozdań finansowych jak i posługiwania się finansowymi narzędziami wspierającymi zarządzanie. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym. Po zakończeniu warsztatów uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:

 • Interpretowania sprawozdań finansowych, czytania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach;
 • Wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie podstawowych mechanizmów finansowych;
 • Wykorzystania najważniejszych funkcji finansowych przy podejmowania decyzji zarządczych;
 • Oceny efektywności ekonomicznej projektu.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Adresatami szkolenia jest kadra zarządzająca pionów nie-finansowych każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego), pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji pracujący z danymi finansowymi, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność. Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykający się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz wszystkich mających potrzebę rozumienia zagadnień związanych z finansami firmy.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. WPROWADZENIE OD FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

 Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego;

 System informacji finansowej przedsiębiorstwa:

- Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;

- Zadania kontrolingu finansowego;

- Rachunkowość podatkowa (CIT, VAT, PCC, akcyza);

 „Filary” finansów przedsiębiorstwa – praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości;

 Kasowe a memoriałowe skutki zdarzeń gospodarczych;

 • MODUŁ II. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

 Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych;

 Bilans - budowa, składniki aktywów oraz źródeł ich finansowania, zakres analizy, bilans analityczny;

 Rachunek zysków i strat: 

- Rodzaje wyniku finansowego;

- Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa, zarządcze układy kosztów;

- Czynniki kształtujące wynik finansowy;

 Rachunek przepływów pieniężnych – zakres informacyjny, sprawozdanie księgowe a cash flow zarządczy;

 Operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych;

 Zniekształcenia informacji w sprawozdaniach finansowych;

 • MODUŁ III. WYBRANE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI

 Zarządzanie kosztami i efektywnością: 

- Klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, cele i zasady kalkulacji kosztów;

- Analiza kosztu jednostkowego - koszty stałe i zmienne;

- Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie;

 Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej; 

- Przyczynowa analiza rentowności, piramida wskaźników Du Ponta;

- Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami;

- Pojęcie i ocena płynności - czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie;

- Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu;

 Zmienna wartość pieniądza w czasie:

- Wartość obecna a wartość przyszła, renta czyli płatności annuitetowe;

- Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu;

- Efektywna stopa procentowa;

 Wprowadzenie do zarządzania wartością przedsiębiorstwa:

- Pojęcie kosztu kapitału;

- Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego;

- Dźwignia finansowa i kształtowanie struktury finansowania;

- Ekonomiczna wartość dodana jako miara kreowania wartości;

 Ocena projektów inwestycyjnych:

- Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu;

- Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji;

- Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych;

 Funkcje finansowe MS Excel - zastosowanie przy podejmowaniu decyzji;

 • MODUŁ IV. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 •  Praktyczne warsztaty.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.