SZKOLENIE Strategiczne zarządzanie płynnością finansową

/files/photo/19632353_s3209.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie:

 • Analizy kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie uwzględniającego cykle produkcyjne i inne wpływające na wielkość i jakość kapitału obrotowego;
 • Analizy aktywów i pasywów bieżących w kontekście maksymalizacji efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenia efektywności w zarządzaniu strukturą aktywów bieżących;
 • Analizy i badania rachunku przepływów pieniężnych;
 • Analizy i badanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego;

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa;
 • Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa;
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. CEL I POTRZEBA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

• Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa;

• Relacje między finansowymi celami zarządzania przrdsiębiorstwiem i zarządzania płynnością finansową;

• Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej;

•Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

 • MODUŁ II. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

• Defenicjie płynności finansowej. Relacje między nimi;

• Defenicja poziomu płynności finansowej;

 • MODUŁ III. POMIAR POZIOMU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

• Statyczne pomiiary płynności;

•  Korekty miar płynności;

• Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej;

• Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach
środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

 • MODUŁ IV. KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (NET WORKING CAPITAL NWC)

• Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie;

• Poziom NWC;

• Cykl konwersji gotówki;

• Określanie strategii zarządzania NWC.

 • MODUŁ V. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

• Potrzeba utrzymywania zapasów;

• Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

 • MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

• Ocena należności przedsiębiorstw;

• Metody ustalania okresu spływu należności;

• Prognozowanie należności;

• Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie;

• Faktoring należności;

• Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

 • MODUŁ VII. STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO

• Metody analizy ryzyka kredytowego;

• Metoda punktowa;

• Metoda standardu kredytowego;

• Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

 • MODUŁ VIII. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

• Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie;

• Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a);

• Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

 • MODUŁ IX. KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

• Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych;

•Kredyt kupiecki;

• Krótkoterminowe papiery dłużne.

 • MODUŁ X. WARTOŚĆ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

• Wartość płynności finansowej;

• Definicja i znaczenie;

• Relacja wartości płynności do jej poziomu;

• Jakie czynniki wpływają na wartość płynności; 

• Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.

FORMA SZKOLENIA:

 • Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.