SZKOLENIE Równość szans kobiet i mężczyzn w organizacjach

/files/photo/menedzerski6706.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pozwala zrozumieć czym są i jak działają stereotypy płci, w szczególności na rynku pracy i w obszarze interwencji danego projektu. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związane z równością płci, jak również narzędzia wspomagające niwelowanie nierówności i monitorowanie działań prorównościowych.

CELE SZKOLENIA:

 • Podniesienie świadomości w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
 • Prześledzenie działania mechanizmów dyskryminacji na rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. POJĘCIE DYSKRYMINACJI
 • MODUŁ II. REGULACJE PRAWNE A KWESTIA RÓWNOŚCI PŁCI

• Wymiar historyczny;

• Aktualnie obowiązujące prawodawstwo;

 • MODUŁ III. RODZAJE I POZIOMY DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA:

• Płeć;

• Wiek;

• Rasę i pochodzenie etniczne;

• Religię, wyznania i przekonania;

• Niepełnosprawność;

• Orientację seksualną;

• Wygląd zewnętrzny;

 • MODUŁ IV. STEREOTYPY PŁCI, DYSKRYMINACJA- ICH WPŁYW NA RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

• Powstawanie i mechanizmy zachowań dyskryminacyjnych w pracy; 

• Analiza stereotypów i uprzedzeń;

 • MODUŁ V. TYPY DYSKRYMINACJI

• Bezpośrednia;

• Pośrednia;

• Krzyżowa;

 • MODUŁ VI. SKUTKI DYSKRYMINACJI- PRZYKŁADY ORAZ DYSKUSJA
 • MODUŁ VII. BARIERY RÓWNOŚCI W OBSZARZE EDUKACJI, RYNKU PRACY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

• Łączenie życia rodzinnego z zawodowym;

• Wcześniejsza emerytura;

• Pytanie o życie rodzinne ( rozmowa rekrutacyjna);

• Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy;

• Różnice w płacach kobiet i mężczyzn;

• Przemoc ze względu na płeć;

• Niewystarczający system opieki przedszkolnej;

• Szklane ruchome schody”;

• „Szklane schody”;

• „Szklany sufit”;

• „Lepkie podłogi”;

 • MODUŁ VIII. ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI

• Ochrona prawna i pomoc instytucjonalna w przypadku działań dyskryminujących; 

• Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu;

• Zasada niedyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia niepracowniczego, edukacji;

• Dostępu do dóbr i usług i opiece społecznej;

 • MODUŁ IX. JAK REAGOWAĆ NA ZACHOWANIA DYSKRYMINUJĄCE

• Umiejętność przyjęcia perspektywy osoby z grupy mniejszościowej; 

• Co robić, a czego unikać w kontakcie z osobami z grup mniejszościowych?

• Rola świadka. Dlaczego warto reagować?

• Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, które mogą sprowokować zachowania dyskryminujące; 

• Egzekwowanie praw i obowiązków w sposób niedyskryminujący;

 • MODUŁ X. PROJEKTY W KONTEKŚCIE RÓWNOŚCI PŁCI

• Projekty „ślepe”;

• Projekty”neutralne”;

• Projekty”praktyczne”;

• Projekty „równościowe”;

• Gender mainstreaming;

 • MODUŁ XI. PODSTAWOWE INFORMACJE NT. ZASTOSOWANIA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH EFS
 • MODUŁ XII. ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH EFS

• Standard minimum realizacji w ramach Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie;

• Podstawowe zasady tworzenia projektu spełniające kryterium równości płci;

 • MODUŁ XIII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

FORMA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia w podgrupach;
 • Ćwiczenie indywidualne;
 • Mini wykład trenera (z pełną interakcją grupy);
 • Dyskusja grupowa.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.