SZKOLENIE Przywództwo fascynująca przygoda - szkolenie wyjazdowe Ustroń

/files/photo/menedzerski74309554.jpg

Czas trwania Szkolenia: 3 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

2190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W trakcie trzydniowego szkolenia wyjazdowego: Przywództwo- fascynująca przygoda  poznasz szereg przydatnych i sprawdzonych technik i narzędzi pomocnych w codziennych zadaniach i wyzwaniach szefa.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie, pracą zespołu/zespołów;
 • Dyrektorzy, kierownicy;
 • Osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego;

CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy umożliwiającej świadome i skuteczne pełnienie roli szefa w zespole i organizacji;
 • Poznanie zadań i celów, jakie stoją przed szefem w różnych sytuacjach i zespołach;
 • Rozpoznanie własnego stylu przywództwa;
 • Uzyskanie wiedzy o tym, jak skutecznie budować i prowadzić zespoły;
 • Uzyskanie wiedzy nt. motywowania ludzi i budowania ich zaangażowania;
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji;
 • Uzyskanie wiedzy o tym, jak rozwijać swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. FENOMEN PRZYWÓDZTWA

•    Czy ludzie potrzebują przywódców? Skąd bierze się ta potrzeba?

•    Różne cywilizacje, różne kultury, różne formy przywództwa – czy dzisiejsze modele przywództwa są rzeczywiście czymś nowym? Co łączy starożytną Persję, Kodeks Hammurabiego z nowoczesnymi modelami przywództwa? Wielcy przywódcy na przestrzeni tysiącleci. Pierwsze ważne wnioski.

•    Przegląd najważniejszych modeli i teorii przywództwa – szanse i zagrożenia. Identyfikacja istniejących form przywództwa w otaczającej nas rzeczywistości. Konsekwencje dla każdego z nas.

•    Najważniejsze wyzwania związane z przywództwem w organizacjach i społeczeństwach dzisiejszych czasów – melanż cywilizacyjny i kulturowy, kryzys wartości, globalizacja.

•    Google, IBM – jaki rodzaj przywództwa stosują? Czy swoją potęgę budują wyłącznie na technologii?

 • MODUŁ II. STAWANIE SIĘ PRZYWÓDCĄ TO PROCES, TO WYZWANIE...TO PRZYGODA!

•    Trudne decyzje

•    Twoja ścieżka przywództwa - Jaki jest system Twoich wewnętrznych przekonań i wartości? Który model przywództwa wybierzesz dla siebie i dla swojej organizacji? Czy jest zbieżny z wartościami i kulturą Twojej organizacji? Konsekwencje decyzji.

•    Jakim jestem liderem? Jak widzę siebie? Autoprezentacja za pomocą techniki projekcyjnej- fotojęzyka. Credo menedżera.

•    Dobrze zacząć…

•    Jakimi cechami, wartościami powinien charakteryzować się lider? Od Teorii Cech do nowoczesnych modeli przywództwa (Adair, Covey).

•    Spójna osobowość – warunek konieczny, niewystarczający. Autodiagnoza cech własnej osobowości – analiza dziewięciu Metakompetencji. Jak Metakompetencje wpływają na nasze codzienne działania? Poznanie sposobów rozwijania poszczególnych Metakompetencji. Ważność ciągłego samodoskonalenia.

•    Misja, Wizja i Wartości własnej organizacji. Czy oprócz ładnego brzmienia niosą ze sobą coś konkretnego? Ich rola w budowaniu kultury przywódczej danej organizacji oraz działaniach operacyjnych szefa.

•    Autorytet szefa zespołu – osobowość, cechy, zadania

•    Szef zespołu – przywódca czy zarządca? Identyfikacja i analiza kluczowych i pożądanych cech szefa zespołu wg. P. Druckera. Rozróżnienie pojęć: lider a menedżer, osiem różnic wg. Dr B. Federa.

•    Poznanie modelu Adaira, jako kompletnego, spójnego i pragmatycznego fundamentu formowania osobowości i postępowania skutecznego i efektywnego menedżera.

•    Praca zespołowa nad identyfikacją zadań menedżera w trzech obszarach modelu Adaira – Cel, Zespół, Jednostka.

•    Wspólna dyskusja i weryfikacja poszczególnych zadań w perspektywie środowiska zawodowego uczestników szkolenia. Dopasowanie zadań szefa zespołu w trzech obszarach modelu Adaira do specyfiki pracy uczestników.

•    Zapoznanie się z istotą cykliczności i regularności stosowania modelu Adaira – poznanie algorytmu ACL (Action Centered Leadership). Zrozumienie istoty budowania autorytetu poprzez Działania a nie poprzez Cechy.

•    Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować i lepiej przyswoić specyfikę postępowania menedżerskiego zgodnego z modelem Adair

 • MODUŁ III. KLUCZOWE CECHY I KOMPETENCJE SZEFA ZESPOŁU

•    Przegląd cech i umiejętności interpersonalnych wskazywanych przez ludzi, jako najbardziej pożądane u przywódcy.

•    Analiza poszczególnych elementów pod kątem istotności zarządzania i przewodzenia ludziom.

 • MODUŁ IV.  ASERTYWNOŚĆ, SAMOKONTROLA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM


•    Mity i fakty dotyczące asertywności. Czym ona jest w rzeczywistości, a czym - nie? W jaki sposób postawa asertywna i samokontrola pomagają w budowaniu relacji, autorytetu i wizerunku człowieka rzetelnego, godnego zaufania.

•    Analiza w grupach trzech rodzajów przyjmowanych postaw: agresywnej, uległej i asertywnej, pod kątem konkretnych cech różnicujących.

•    Grupowe doprecyzowanie pojęcia asertywności i opracowanie własnej definicji roboczej. Przegląd różnorodnych definicji istniejących w organizacjach.

•    Poznanie pojęcia wewnętrznego monologu („chcę” czy „muszę”) i jego znaczenia dla poszczególnych typów postaw. Nieuchronna konfrontacja praw i obowiązków każdego z nas.

•    Dlaczego ludzie nie zachowują się asertywnie? Czy warto być asertywnym? Identyfikacja i analiza korzyści i zagrożeń wynikających z postawy asertywnej.

•    Analiza transakcyjna Erica Berne’a – schematy zachowań w stosunkach międzyludzkich (dziecko, rodzic, dorosły) i ich praktyczne konsekwencje.

•    Macierz Thomasa A. Harris'a: Ja jestem OK - Ty jesteś OK.

•    Zachowania asertywne w sytuacjach konfliktowych. Model Thomasa Kilmanna i „oś” asertywnych strategii rozwiązywania konfliktów.

•    „Złote reguły” zachowań w sytuacji konfliktowej – Dale Carnegie.

•    Samoświadomość emocjonalna i samokontrola, jako warunek niezbędny postawy asertywnej Poznanie i wypróbowanie przydatnych technik kontroli emocji i stresu oraz prostych i skutecznych technik relaksacji.

•    Asertywność, jako „kamień węgielny” właściwej komunikacji. Jak rozpoznać zachowanie nieasertywne podczas komunikowania się?

 • MODUŁ V. KOMUNIKATYWNOŚĆ I TRUDNE ROZMOWY

•    Dlaczego jest ona jedną z kluczowych a jednocześnie jedną z najbardziej zaniedbanych kompetencji menedżerskich? Komunikacja, jako narzędzie budowania… lub niszczenia relacji.

•    Pełne zrozumienie złożoności procesu komunikacji oraz możliwości kontrolowania go,
•    Skuteczne wywieranie wpływu dzięki najlepszym praktykom komunikacji – perswazja, obrona przed manipulacją, chwalenie i korygowanie.
•    Rozpoznanie znaczenia aktywnego słuchania oraz przećwiczenie go w praktyce.

•    Zrozumienie specyfiki komunikacji w przypadku trudnych i stresujących rozmów,
•    Powiązanie fenomenu postawy asertywnej oraz jej roli zwłaszcza w sytuacji trudnej komunikacji.

•    Poznanie najważniejszych technik asertywnej komunikacji,

•    Analiza trudnych sytuacji komunikacyjnych z życia uczestników z perspektywy nabytej wiedzy.

•    Przygotowanie do wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności - symulacja trudnej sytuacji komunikacyjnej.

 • MODUŁ VI. COACHING W PIGUŁCE

•    Jak skutecznie rozwijać ludzi oraz uczyć ich aktywności i odpowiedzialności.

•    Maieutyka, czyli skąd się wziął coaching?

•    Najważniejsze założenia i zasady coachingu.

•    Reguła GROW oraz tworzenie Planu Działania.

•    Coaching, jako nieocenione narzędzie racjonalnego planowania działania, motywowania, menedżerskiego wsparcia oraz bieżącej kontroli realizacji celów.

 • MODUŁ VII. MOTYWOWANIE, DELEGOWANIE I STAWIANIE CELÓW-BUDOWANIE ZAANGAZOWANIA LUDZI

•    Jakie najczęstsze błędy w odniesieniu do tych kompetencji popełniają szefowie powodując tym samym pogarszanie swojego wizerunku i autorytetu w oczach podwładnych?

•    Co należy zrobić, aby uniknąć takich sytuacji? Wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie badania „Polska mapa Motywacji” oraz poziomów samodzielności pracownika (przestrzeń Tannenbauma-Schmidta)

•    Stworzenie „Poradnika motywowania pozafinansowego” dla każdego szefa. Praca kreatywna.

•    Stawianie „dobrych” celów. Co decyduje o tym, że cele są „dobre”? W jaki sposób „złe” cele powodują demotywację ludzi oraz prowadzą do fiaska delegowania? Przegląd najbardziej znanych metod stawiania celów, rozpoznanie ich mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków.

•    Poznanie autorskiej techniki „czterech pytań” stawiania biznesowych celów i przećwiczenie jej w praktyce. KPI – kamienie węgielne „dobrych celów”.

•    Poznanie algorytmu skutecznego delegowania (dziewięć kroków).

 • MODUŁ VIII. SKUTECZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

•    Gra decyzyjna - w trakcie autentycznego procesu podejmowania decyzji uczestnicy będą mogli zaobserwować, w jaki sposób odbywa się zazwyczaj podejmowanie decyzji w zespole projektowym.

•    Wspólna analiza i dzielenie się obserwacjami. Jak jest jakość decyzji podjętych zespołowo? Od czego była zależna ta jakość? Jakie czynniki decydowały podejmowaniu decyzji - racjonalne, emocjonalne?

•    Co zrobić, aby zapewnić pragmatyczny kompromis, pomiędzy jakością podejmowania decyzji w pracach zespołu projektowego a czasem ich podejmowania?

 • MODUŁ IX. TWORZENIE ZESPOŁU I ZARZĄDZANIE NIM

•    Razem… czy może jednak osobno?

•    Czy synergia naprawdę istnieje? Co warunkuje pojawienie się tego efektu w zespole? Analiza silnych i słabych stron współpracy zespołowej.

•    Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego pojawiły się zespoły projektowe?

•    Tworzenie zespołu

•    Cel istnienia zespołu podstawowym czynnikiem warunkującym sposób jego tworzenia.

•    Czym różnią się zespoły projektowe od procesowych?

•    Identyfikacja kluczowych ról w zespole. Tworzenie zespołu procesowego i projektowego. Jak dobrać ludzi do zespołu? Co musi być wzięte pod uwagę?

•    Struktura zespołu projektowego – omówienie poszczególnych ról z perspektywy ich znaczenia oraz kluczowych zadań.
•    Już zespół czy jeszcze grupa?

•    Model Bruce’a Tuckmanna oraz praktyczne wnioski wynikające z niego dla szefa oraz członków zespołu. Zmiana stylu zarządzania zespołem w zależności od jego dojrzałości – czy to w ogóle możliwe? Pułapka „ulubionego” stylu zarządzania. Jak zmienia się motywacja członków zespołu oraz produktywność zespołu w poszczególnych fazach? Różnice pomiędzy dojrzewaniem zespołów procesowych a projektowych.

•    Zespołowy styl działania, czyli, w jaki sposób ludzie angażują się w prace zespołowe. Analiza różnych typów stylów pracy zespołowej oraz ich wpływu na prace zespołu. Przywódca wobec różnych stylów działania ludzi w zespole – jak wesprzeć danego człowieka? Jak wykorzystać zalety danego stylu i jak zminimalizować jego wady?

•    Pozytywny i negatywny wpływ lidera na zespół

•    Kiedy lider przytłacza zespół a kiedy porywa do działania? Mini wykład, dyskusja, przykłady z życia uczestników.

•    Rozwiązywanie problemów

•    Czym jest grupowe rozwiązywanie problemów i czym różni się od indywidualnego rozwiązywania problemów?
Poznanie i zastosowanie najważniejszych technik rozwiązywania problemów do wybranych studiów przypadków.

•    Budowanie więzi i spójności w zespole

•    Misja, wizja i wartości zespołowe – jak wypełnić te pojęcia treścią naprawdę istotną dla ludzi?
Wykorzystanie wiedzy nt. Asertywności do stworzenia dobrych praktyk współpracy zespołowej.

•    Generowanie pomysłów na budowanie więzi pomiędzy członkami zespołu.

 • MODUŁ X. PODSUMOWANIE WARSZTATU

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w 3 dniach zajęć merytorycznych;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 14.10.2014 do obiadu w dniu 17.10.2014;
 • Przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć;
 • Zakwaterowanie w pokojach 2 –osobowych od godz., 16:00 w dniu 14.10.2014 do godz. 16:00 w dniu 17.10.2014.;
 • Indywidualne konsultacje z trenerem w trakcie trwania szkolenia;
 • Dostęp do basenu, jacuzzi i sauny;
 • Dyplom ukończenia szkolenia;