SZKOLENIE Podatek VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w 2014/2015 roku

/files/photo/podatki 1239690.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: podatki

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

590.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W roku 2014 ustawodawca wprowadził wiele zmian w podatku od towarów i usług. Większość z nich dotyczy podstawowych obowiązków podatników (m.in. fakturowania, nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnej dostawy towarów, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku, transakcji WDT, WNT i eksportu towarów). Również należy wskazać, iż na przestrzeni kilku lat zmianie uległo stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie m.in. dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

 • Na szkoleniu zostanie również zaprezentowana charakterystyka zmian, które mają wejść w życie z dnie 1 stycznia 2015 r. ze wskazaniem jakich podatników będą one dotyczyć.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Adresatami szkolenia są podatnicy zajmujący się transakcjami międzynarodowymi (m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług), w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które mają w swoim zakresie przedmiotowy ww. czynności.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny zasad opodatkowania transakcji międzynarodowych w podatku VAT, z uwzględnieniem zmian w podatku VAT począwszy od 01.01.2010r. 
 • Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie danego tematu również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.. Powyższe pozwoli uczestnikom na prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT (M.IN. DOSTAWA TOWARÓW, ŚWIADCZENIE USŁUG, PREMIE PIENIĘŻNE)
 • MODUŁ II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW:

•  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - pojęcie i zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów;

•  Czynności zrównane i wyłączenia z WDT;

•  Moment powstania obowiązku podatkowego;

•  WDT – magazyn konsygnacyjny;

•  Podstawa opodatkowania;

•  Zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;

•  Dokumentowanie WDT- dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski;

•  Rabaty i zaliczki w WDT;

•  Obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne podatnika;

•  Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze;

•  Korygowanie WDT - brak dokumentów potwierdzających WDT pod kątem zastosowania stawki VAT;

•  Reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;

•  Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;

•  Faktura korygująca w WDT;

•  Usługi związane bezpośrednio z WDT;

•  Przeliczanie waluty obcej;

 • MODUŁ III. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW: 

•  Pojęcie wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów;

•  Miejsce opodatkowania WNT;

•  Czynności zrównane i wyłączenia z WNT;

•  WNT – magazyn konsygnacyjny;

•  Rozliczanie WNT - obowiązek podatkowy, kursy walut;

•  Podstawa opodatkowania WNT;

•  Usługi związane bezpośrednio z WNT - wpływ na podstawę opodatkowania;

•  Zaliczka i rabaty w WNT oraz zasady korygowania WNT;

•  Reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;

•  Obowiązki dokumentacyjne - faktura wewnętrzna, faktura korygująca;

•  Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze;

•  Podatek naliczony – źródło podatku naliczonego, moment odliczenia;

 • MODUŁ IV. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE – PROCEDURA UPROSZCZONA
 • MODUŁ V. EKSPORT TOWARÓW:

•  Pojęcie eksportu towarów (m.in. eksport bezpośredni, eksport pośredni, darowizna towaru na terytorium kraju trzeciego, wywóz towaru do magazynu znajdującego się poza terytorium Wspólnoty, terytorium Wspólnoty);

•  Moment powstania obowiązku podatkowego (zaliczka w eksporcie towarów);

•  Usługi bezpośrednio związane z eksportem towarów;

•  Forma potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej;

•  Elektroniczne zgłoszenia celne – System ECS;

•  Moment wykazywania eksportu towarów ze stawką 0 % - eksport bezpośredni, eksport pośredni;

•  Korekta podatku należnego w przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty;

•  Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;

•  Faktura korygująca w WDT;

• Przeliczanie waluty obcej;

 • MODUŁ VI. IMPORT USŁUG, DOSTAWA TOWARÓW, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA, ŚWIADCZENIE USŁUG LUB DOSTAWA TOWARÓW POZA TERYTORIUM KRAJU:

•  Import usług – nowa definicja oraz zmiany w przepisach dotyczących obowiązku rozliczenia importu usług;

•  Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego:

-  Usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w terminie płatności;

-  Obowiązek podatkowy przy imporcie usług;

-  Nowe regulacje w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od importu usług;

•  Nowe regulacje w zakresie miejsca świadczenia usług – uchylenie przepisów dotychczasowych – art. 27 i 28 ustawy o VAT oraz wprowadzenie nowych zasad rozliczania usług – art. 28a-28o ustawy o VAT;

•  Omówienie przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, usługami transportowymi, usługami restauracyjnymi, usługami niematerialnymi, oraz innymi usługami wymienionymi w znowelizowanych przepisach (krótkotrwałego wynajmu samochodów);

•  Podstawa opodatkowania w imporcie usług;

•  Pojęcie dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;

•  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;

•  Obowiązki dokumentacyjne w związku z importem usług oraz dostawą, dla której podatnikiem jest nabywca - faktura wewnętrzna, faktura korygująca;

•  Przeliczanie waluty obcej;

•  Podatek naliczony z tytułu importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca - Źródło podatku naliczonego, moment odliczenia;

•  Dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju (miejsce opodatkowania, fakturowanie, wykazywanie w deklaracji);

 • MODUŁ VII. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 R.

• Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT (możliwość uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego wybranego przez podatnika sposobu obliczania proporcji);

• Likwidacja zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiących odrębną całość;

• Zmiany w zakresie ulgi na złe długi;

• Zmiany w zakresie przepisów dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia, w tym:

- Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w zakresie dostaw towarów wykazanych w załączniku nr 11 do ustawy, do transakcji obejmujących dostawy dokonywane na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jeżeli wartość dostarczanych towarów, dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł;

- Wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia;

- Rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego;

• Zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną, zmiana wysokości;

 • MODUŁ VIII. PANEL DYSKUSYJNY

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.