SZKOLENIE Podatek VAT 2014/2015 - Zmiany obowiązujące od 2014 r., planowane zmiany od 2015 r.

/files/photo/podatki 123.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: podatki

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

590.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W roku 2013 i 2014 ustawodawca wprowadził wiele zmian w podatku od towarów i usług. Większość z nich dotyczy podstawowych obowiązków podatników (m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego, fakturowania, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku, transakcji WDT, WNT i eksportu towarów). Również należy wskazać, iż na przestrzeni kilku lat zmianie uległo stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie m.in. dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

 • Ponadto ustawodawca planuje zmienić zasady odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów (od 1 kwietnia 2014) m.in. ograniczając do 50% prawo do odliczenia w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz zakupu paliwa i wszelkich wydatków eksploatacyjnych związanych z tymi autami.
 • Na szkoleniu zostanie również zaprezentowana charakterystyka zmian, które mają wejść w życie z dnie 1 stycznia 2015 r. ze wskazaniem jakich podatników będą one dotyczyć.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi (m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny obszernej nowelizacji oraz omówienie jej praktycznych konsekwencji dla podatników.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ZMIANY OD 01.01.2014 R. – USTAWA Z DNIA 7 GRUDNIA 2012 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2013R., POZ. 35)

• Rewolucyjne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego:

- Uchylenie dotychczasowych zasad;

- Nowa zasada ogólna dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego;

- Usługi wykonane częściowo;

- Usługi i dostawy ciągłe wykonywane w okresach rozliczeniowych;

- Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:

a. z chwilą otrzymania zapłaty;

b. wystawienia faktury (m.in. w przypadku usług budowlanych);

c. w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych;

• Zmiany dotyczące podstawy opodatkowania:

- Uchylenie dotychczasowych zasad;

- Nowa definicja podstawy opodatkowania;

- Wliczanie kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego;

- Podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej;

- Nowe regulacje dotyczące zwrotów kosztów poniesionych w imieniu i na rzecz innej osoby;

- Zmiana przepisów dotyczących potwierdzenie faktury korygującej – przypadki, w których nie ma obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę;

• Zmiany dotyczące rozliczania podatku naliczonego:

- Nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia;

- Istotna zmiana doliczenia podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów – konieczność posiadania faktury;

- Zmiana przepisów ograniczających prawo do odliczenia;

• Zmiany dotyczące fakturowania:

- Przeniesienie przepisów z rozporządzenia do treści ustawy, podmioty, które mogą wystawiać faktury;

- Dane faktury; oznaczanie faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia);

- Faktury uproszczone;

- Zasady dotyczące samofakturowania;

- Faktury elektroniczne;

- Faktury korygujące, noty korygujących i duplikaty faktur;

- Nowe terminy wystawiania faktur;

- Wystawianie faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi;

 • MODUŁ II. ZMIANY OD 01.01.2014 R. - ODLICZENIE PODATKU VAT Z TYTUŁU NABYCIA SAMOCHODÓW

• Ograniczone prawo do odliczenia 60% - nie więcej jednak niż 6.000 zł z tytułu nabycia samochodów osobowych;

• Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia z tytułu nabycia samochodów;

• Zmiany dotyczące odliczenia od nabycia samochodów osobowych, które obowiązują od 01.01.2014r. - powrót samochodów z tzw. „kratką”;

• Użytkowanie samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;

• Odliczanie podatku VAT od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych;

• Decyzja Rady EU dopuszczająca zmiany w odliczeniu od nabycia samochodów osobowych;

 • MODUŁ III. ZMIANY OD 01.04.2014 R. - ODLICZENIE PODATKU VAT Z TYTUŁU NABYCIA SAMOCHODÓW - PROJEKT USTAWY Z 07.02.2014 R. ZMIENIAJĄCY OD 01.04.2014 R. ZASADY ODLICZENIA OD NABYCIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

• Definicja pojazdu samochodowego;

• Nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów;

• Ograniczenie prawa do odliczenia do 50% z tytułu nabycia paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem;

• Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne 100% prawo do odliczenia z tytułu nabycia oraz leasingu samochodów oraz nabycia paliwa;

• Wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

• Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu potwierdzenia wykorzystywania samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

• Elementy ewidencji;

• Odprzedaż oraz oddanie samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;

• Samochody specjalne;

• Obowiązek zgłaszania w urzędzie skarbowym informacji o samochodach, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu;

• Karanie z kodeksu karnego skarbowego w przypadku nie zgłoszenia do urzędu skarbowego samochodów z pełnym odliczeniem, dla których powinna być prowadzona ewidencja;

• Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów;

• Brak opodatkowania nieodpłatnego użycia samochodu, od którego przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia;

• Obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych;

• Zakaz odliczenia od paliwa nabytego do samochodów osobowych oraz z tzw. kratką – przepis przejściowy;

• Rejestracja umów leasingowych – warunek pełnego prawa do odliczenia VAT;

 • MODUŁ IV. ZMIANY OD 01.10.2013 R. W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ NABYWCÓW ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE DOSTAWCÓW – USTAWA Z DNIA 26 LIPCA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2013R., POZ. 1027)

• Wykaz towarów wrażliwych – wyroby stalowe, paliwa, złoto – powodujących ograniczenia w zakresie kwartalnych deklaracji oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości dostawcy tych towarów;

• Wprowadzenie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 50 tys. zł w zakresie deklaracji kwartalnych;

• Przekroczenie kwoty 50 tys. zł - rozliczanie miesięczne;

• Warunki odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych za zaległości dostawcy tych towarów;

• Wyłączenia odpowiedzialności solidarnej;

• Rozliczanie transakcji krajowych przez nabywcę – poszerzenie katalogu towarów;

 • MODUŁ V. ZMIANY OD 01 KWIETNIA 2013 R. – USTAWA Z DNIA 7 GRUDNIA 2012 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2013 R., POZ. 35) zmiany od 01.04.2013r.:

• Zmiany dotyczące zasad opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług:

- Opodatkowania przekazania towarów wytworzonych we własnym zakresie;

- Nowe zasady opodatkowania prezentów o malej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek;

- Nowa definicja próbki;

• Zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT:

- Zmiana przepisów dotyczących WDT w przemieszczeniu (w celu uszlachetnienia, wykonania usług, dokonania eksportu);

- Zmiana przepisów dotyczących warunków zarejestrowania jako podatnika VAT-UE;

- Zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT;

• Zmiany dotyczące zasad opodatkowania WNT:

- Zmiana przepisów dotyczących WNT w przemieszczeniu (w celu uszlachetnienia, wykonania usług, dokonania eksportu);

- Podstawa opodatkowania;

• Zmiana przepisów dotyczących importu usług, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, dostawy złomu rozliczanej przez nabywcę;

• Zmiany dotyczące eksportu towarów:

- Zmiana pojęcia eksportu towarów;

- Zmiana przepisów dotyczących dokumentowania eksportu towarów;

- Nowe zasady w zakresie zaliczek na poczet eksport towarów;

• Zwolnienia przedmiotowe:

- Istotna zmiana przy dostawie towarów używanych;

- Dostawa towarów budowlanych;

- Świadczenie powszechnych usług pocztowych;

 • MODUŁ VI. ZMIANY OD 01.01.2013 R. ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342):

• Nowe zasady rozliczania VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową:

- Sprzedaż na rzecz podatników VAT czynnych, - sprzedaż na rzecz pozostałych kontrahentów;

• Nowe zasady rozliczania wierzytelności nieściągalnych – ulgi na złe długi:

- Nowe warunki zastosowania ulgi na złe długi;

- Zmiana zasad dokumentowania ulgi na złe długi;

- Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego wywiązania się z płatności;

- Nowe zasady dokonywania korekt podatku naliczonego;

- Sankcja w przypadku niewypełenia obowiązku korekty podatku naliczonego;

- Przepisy przejściowe;

- Formularze VAT-ZD;

• Zmiana przepisów dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w przypadku WDT/WNT, zaliczki w WDT i WNT;

• Zmiana dotycząca miejsca świadczenia usług krótkotrwałego wynajmu środków transportu;

• Zmiana przepisów dotyczących zasad przeliczania waluty obcej;

• Dodanie przepisu dotyczącego zabezpieczenia kredytu bankowego zwrotem podatku VAT;

• Likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych;

 • MODUŁ VII. ZMIANY OD 01.01.2013 R. W ZAKRESIE FAKTUR - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 11 GRUDNIA 2012 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWROTU PODATKU NIEKTÓRYM PODATNIKOM, WYSTAWIANIA FAKTUR, SPOSOBU ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ LISTY TOWARÓW I USŁUG, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ. U. POZ. 1428)

• Podmioty, które mogą wystawiać faktury;

• Dane faktury;

• Oznaczanie faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia);

• Faktury uproszczone;

• Zasady dotyczące samofakturowania;

• Nowe terminy wystawiania faktur dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca;

• Nowe terminy wystawiania faktur w WDT i świadczeniu usługa poza terytorium kraju;

• Faktury elektroniczne;

• Faktury korygujące, noty korygujących i duplikaty faktur;

• Zmiana zasad oznaczania faktur dokumentujących zakup paliwa;

 • MODUŁ VIII. BIEŻĄCE PROBLEMY W PODATKU VAT OBEJMUJĄCE:

• Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług;

• Rozliczanie wewnątrzwspolnotowej dostawy towarów (definicja, dokumentowanie, stawka 0 %, wyrok ETS z 6 września 2012 r. w sprawie C 273/11, uchwała NSA z dnia 11.10.2010r., sygn. I FPS 1/10);

• Eksport towarów (definicja, obowiązek podatkowy, zaliczka, stawka 0 %, dokumentowanie, uchwała NSA z 25.06.2012r., sygn. I FPS 3/12);

• Zwolnienie przedmiotowe: - towarów używanych, - usług pocztowych;

• Obowiązek podatkowy – zasada ogólna, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, przełomowy wyrok z 16 maja 2013 roku - sprawa C-169/12 TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów dotyczący usług transportowych;

• Podstawa opodatkowania, faktury korygujące in plus i in minus, potwierdzenie odbioru faktury korygującej, anulowanie faktur, świadczenia kompleksowe w VAT, refakturowanie (najem i media – wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 740/10 i ETS C-392/11, leasing i ubezpieczenie - wyrok ETS C-224/11 z 17 stycznia 2013r., wyrok NSA z 25.10.2012r., sygn. I FSK 65/12);

 • MODUŁ IX. ZMIANY W PODATKU VAT OD 2015 R. - PROJEKT

•    Miejsce świadczenie niektórych usług: elektronicznych, informatycznych i innych;

•    Objęcie odpowiedzialnością kupujących za zobowiązania sprzedających od kolejnych towarów wrażliwych, w tym sprzętu informatycznego i elektronicznego;

•    Objęcie nowych towarów zasadą „odwrotnego obciążenia”;

•    Zmiany w zakresie rozliczania proporcji przy sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej

•    Zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych – czy przedłużenie?

•    Deklaracje i zeznania – czy będą nowe wzory;

 • MODUŁ X. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna, jak również praktyczna wiedza w zakresie danego tematu z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.