SZKOLENIE Planowanie finansowe w jednostce budżetowej

/files/photo/14208421_s6512.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: budżet

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

590.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego wykonania. Zawartość merytoryczna szkolenia została tak skonstruowana, aby uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania planu finansowego. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i prawne dotyczące planowania i zarządzania finansowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonywaniu planu finansowego. Po wprowadzeniu teoretycznym pozostała część szkolenia prowadzona będzie w oparciu o praktyczny case study zarządzania finansami w jednostce budżetowej. 

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie skierowane do pracowników jednostek budżetowych zaangażowanych w przygotowanie i wykonywanie planu finansowego.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PODSTAWOWE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

• Regulacje prawne w zakresie realizacji dochodów oraz dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe;

• Klasyfikacja budżetowa oraz typy dysponentów budżetowych;

 • MODUŁ II. PLANOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW A WYTYCZNE „NOTY BUDŻETOWEJ”
 • MODUŁ III. WIELOLETNIE PLANOWANIE BUDŻETOWE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

• Przygotowanie planu finansowego jednostki budżetowej w oparciu o wytyczne ministra finansów;

• Sporządzenie harmonogramów dochodów i wydatków w jednostce budżetowej;

• Wykonywanie planu finansowego oraz sprawozdawczość budżetowa;

 • MODUŁ IV. KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 • MODUŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 • MODUŁ VI. OMÓWIENIE PROBLEMÓW ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu w zakresie części teoretycznej oraz w formie ćwiczeń (case study) związanych z przygotowaniem i wykonywanie planu finansowego.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.