SZKOLENIE Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

/files/photo/19632353_s7403.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej;

 Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw;

 Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa;

 Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne;

 Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

 • MODUŁ II. JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW?

 Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności;

 Informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności:

- Wstępne omówienie,

- Co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy.

 •   MODUŁ III. CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

  Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych;

  Metody i zasady stosowane w rachunkowości;

  Elementy sprawozdania finansowego;

  Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych; 

 •  MODUŁ IV. OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  • Ogólna analiza bilansu;

  Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu;

  Metoda Wilcoxa;

   Salda strukturalne bilansu;

   Ogólna analiza rachunku zysków i strat;

   Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności;

   Sygnały ostrzegawcze;

   Analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow}:

- Metoda pośrednia.

 •  MODUŁ V. OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

  • Zasady interpretacji wskaźników;

   Analiza struktury bilansu;

   Analiza rentowności;

   Analiza płynności;

   Cykl konwersji gotówki;

  Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto;

   Analiza efektywności;

   Analiza poziomu zadłużenia;

  5c klienta;

   Metody punktowe;

   Analiza dyskryminacyjna;

 • MODUŁ IX. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.