SZKOLENIE Nowoczesne metody, techniki i narzędzia prognozowania, monitorowania i badania efektywności szkoleń

/files/photo/menedzerski74305175.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: HR

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Nowoczesne metody, techniki i narzędzia prognozowania, monitorowania i badania efektywności szkoleń. Szkolenie w całości realizowane jest w oparciu o metodę interaktywną. Formy czysto wykładowe nie są stosowane. Wszystkie elementy prezentacyjne (także case study) realizowane są w formie interaktywnej dyskusji. W trakcie warsztatu uczestnicy stają przed kolejnymi zadaniami związanymi z koniecznością zastosowania konkretnych metod, technik i narzędzi. Zadania te wykonywane są indywidualnie, grupowo bądź wspólnie - na forum. Każdy uczestnik zbiera swoje pomysły i spostrzeżenia przez cały warsztat by następnie wybrane z nich spisać w formie planu działań poszkoleniowych na zakończenie szkolenia. Uczestnicy mają prawo zaproponować własne sytuacje problemowe, jako przykłady do konkretnych prac w trakcie warsztatu. Wykorzystanie zaproponowanej sytuacji problemowej wymaga zgody pozostałych uczestników danej grupy.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Osoby odpowiedzialne za realizację pomiaru efektywności do dla projektów szkoleniowych;
 • Osoby odpowiedzialne za realizację polityki szkoleniowej - HR Manager, Dyrektor Personalny, Kierownik ds. Szkoleń, Specjalista ds. Szkoleń, Training Manager, HR Business Partner.

CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie szerokiego zakresu wiedzy związanej z najnowszymi metodami, technikami i narzędziami wykorzystywanymi do pomiaru efektywności i skuteczności szkoleń.
 • Rozwój umiejętności stosowania kluczowych metod, technik i narzędzi niezbędnych do pomiaru efektywności szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I.

 • MODUŁ I. EWOLUCJA POLITYKI SZKOLEŃ I ROZWOJU

•    Sukcesywna zmiana funkcji i celów polityki szkoleniowej na przestrzeni ostatnich 50 lat;

•    Trend Business HR oraz najważniejsze wnioski wynikające z niego dla nowoczesnej polityki szkoleniowej;

•    Pojęcie „rozproszonego HR” oraz wynikająca z niego zmiana ról: od specjalisty ds. ZZL do HR Business Partner, Change Agent etc.;

•     Znacząca zmiana: „Przed” zamiast „Po”. Prognozowanie i monitorowanie skuteczności i efektywności szkoleń zamiast badania efektywności szkoleń. Najważniejsze konsekwencje;

•    Bariery w realizacji skutecznych biznesowo szkoleń oraz w badaniu efektywności i rentowności w polskich organizacjach;

 • MODUŁ II. WSTĘP DO SYSTEMU SZKOLEŃ I ROZWOJU ZINTEGROWANEGO Z BIZNESEM ORAZ PROGNOZOWANIA I MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

•    Koncepcja Systemu BIND (Business Integrated Development). Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania go - dla organizacji i dla departamentu HR. Omówienie najważniejszych funkcji i zasad działania systemu (kompletność, poprzez podejście procesowe; spójność, poprzez integrację z istniejącymi w organizacji systemami; praktyczność, poprzez profilowanie zasad i narzędzi do interesariuszy systemu;

•    Rola prognozowania efektywności i rentowności działań szkoleniowych i rozwojowych dla budowania biznesowego wizerunku działu HR. Szczególna rola takiego podejścia w sytuacji kryzysu i ograniczonych zasobów;

•    Metodyka Szkolenia Skoncentrowanego na Wdrożeniu, jako kluczowy element doskonalenia efektywności i rentowności szkoleń;

 • MODUŁ III. NAJWAŻNIEJSZE METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

•    Narzędzia i baza kompetencyjna HR Business Partner w wymiarze badanie efektywności i rentowności szkoleń:

      - mapa organizacyjnych KPI,
      - model HPI,
      - model D. KirkPatricka i model J. Philipsa oraz przegląd powiązanych z nimi narzędzi pomiarowych,
      - kwintet szkoleniowy L.Rea,
      - analiza U (analiza potrzeb rozwojowych ciągiem przyczynowo-skutkowym),
      - zasada SMART,

•    Najczęstsze błędy powszechnie wykorzystywanych narzędzi polityki szkoleń i rozwoju. Jak projektować narzędzia wspierające efektywność i rentowność szkoleń poprzez? Cel, ergonomia i umiar. Syndrom „systemu doskonałego” oraz najczęstsze elementy nadmiarowe w narzędziach polityki szkoleń i rozwoju.

 • MODUŁ IV. ANALIZA STUDIUM PRZYPADKU POMIARU RENTOWNOŚCI SZKOLENIA HEALTHCARE CORP

DZIEŃ II.

 • MODUŁ V. ALGORYTM POMIARU EFEKTYWNOŚCI

•    Analiza wstępna:

­      -  Identyfikacja powodów badania efektywności;

­      -  Analiza interesariuszy projektu;

­   -  Biznesowa analiza projektu szkoleniowego (identyfikacja i określenie możliwości wartościowania wskaźników biznesowych);

­      -  Weryfikacja/Identyfikacja potrzeb szkoleniowych/projektowych;

­      -  Wybór metod izolowania;

­      -  Określenie poziomu pomiaru efektywności dla projektu;

•    Projektowanie badania efektywności:

­      -  Weryfikacja/określenie celów projektu szkoleniowego i wybór narzędzi pom.

­      -  Tworzenie harmonogramu pomiaru efektywności;

­      -  Przygotowanie narzędzi badawczych;

•    Realizacja badania efektywności - zbieranie danych;

•    Analiza końcowa:

­      -  Wyliczenia wartości wskaźników biznesowych w badanym okresie;

­      -  Izolowanie udziału szkolenia;

­      -  Wyliczenie kosztów projektu;

­      -  Wyliczenia wskaźnika ROI;

­      -  Określenie dodatkowych korzyści biznesowych;

­      -  Stworzenie raportu końcowego;

­      -  Prezentacja wyników;

 • MODUŁ VI. PROGNOZOWANIE I BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZY UŻYCIU POZNANYCH METOD, TECHNIK I NARZĘDZI

•    Ćwiczenia (grupowe i indywidualne) wybranych przez uczestników metod, technik i narzędzi;

•  Prognozowanie, planowanie monitorowania i badania efektywności szkolenia dla dwóch rzeczywistych szkoleń (wybranych spomiędzy zgłoszonych przez uczestników lub przygotowanych trenera);

•    Prognozowanie rentowności wybranych (j.w.) projektów szkoleniowych;

 • MODUŁ VII. PODSUMOWANIE WARSZTATU

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.