SZKOLENIE Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

/files/photo/ue pobrane6034.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: obsługa i zarządzanie projektami unijnymi

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, jak i skutków wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PODSTAWY PRAWNE KONTROLI WYDATKÓW DOKONYWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
 • MODUŁ II. SYSTEM KONTROLI FUNDUSZY W POLSCE

• Wspólnotowe instytucje kontrolne (OLAF, KE, ETO);

• Krajowe instytucje kontrolne (NIK, UKS, UZP, RIO itp.);

• Zadania kontrolne Instytucji Zarządzającej, Pośredniczących i Wdrażających;

MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO
• Tryby kontroli (doraźna, planowa);

• Rodzaje prowadzonych kontroli;

• Zakres czynności sprawdzających – (przykładowe listy sprawdzające);

• Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli;

• System weryfikacji wydatków;

• Realizacja obowiązków kontrolnych, uprawnienia zespołu kontrolnego;

• Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych;

 • MODUŁ IV. JAK BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?
 • MODUŁ V. CZYNNOŚCI KONTROLNE ORAZ DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW DOKONANYCH USTALEŃ

• Prowadzenie kontroli;

• Dowody w postępowaniu kontrolnym: dokumenty, zestawienia, oględziny, opinie biegłych, czynności przy udziale specjalistów, oświadczenie, wyjaśnienia, informacje, notatki służbowe;

• Ustalenia kontrolne- określenie stanu faktycznego;

• Informacja pokontrolna – zasady formułowania, najważniejsze elementy;

 • MODUŁ VI. METODY IDENTYFIKACJI I SZACOWANIA RYZYKA PROJEKTOWEGO
 • MODUŁ VII. NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

• Omówienie nieprawidłowości i uchybień;

• Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości;

• Konsekwencje dla beneficjenta;

• Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich;

• Zasady informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy UE;

 • MODUŁ VIII. ETYKA KONTROLERA

• Obowiązki i prawa podmiotu kontrolowanego i kontrolującego;

• Uprawnienia i kwalifikacje zespołu kontrolującego;

• Skuteczne informowanie o wynikach kontroli w tym podstawowe zasady komunikacji z kontrolowanym;

 • MODUŁ IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • 40% - mini wykład;
 • 60% - interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów – dobrych i złych praktyk;
 • Prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.