SZKOLENIE Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

/files/photo/ue pobrane5755.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: obsługa i zarządzanie projektami unijnymi

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. rozliczania końcowego projektu UE. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia utrwalą wiedzę z zakresu obowiązków beneficjenta po zakończeniu projektu. Umożliwią także wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu sprawozdawczości projektu oraz przygotowania projektu do kontroli końcowej.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. rozliczania projektów UE i praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji do ostatecznego rozliczenia projektu, w tym przygotowania się do kontroli na zakończenie realizacji projektu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ZASADY POPRAWNEJ KONSTRUKCJI ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PROJEKTU

 Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie; 

 Problemy i trudności w realizacji projektu;

 Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;

 Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu;

 Omówienie najczęściej popełnianych błędów;

 Jak opracować wniosek o płatność końcową aby przyspieszyć wypłatę dofinansowania;

 Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

 • MODUŁ II. OMÓWIENIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

 Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność; 

 Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku; 

 Załączniki do wniosku o płatność;

 Warsztaty z opracowania wniosków o płatność; 

 Praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe); 

 • MODUŁ III. KONTROLA PROJEKTU UNIJNEGO PO ZAKOŃCZENIU JEGO REALIZACJI

 Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów;

 Przygotowanie się beneficjenta do kontroli;

 Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli; 

 Kluczowe kwestie weryfikowane podczas kontroli;

 Jak uniknąć najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów;

 • MODUŁ IV. PROJEKT ROZLICZONY I CO DALEJ?

 Okres trwałości projektu – działania dozwolone i niedopuszczalne; 

 Obowiązki beneficjenta w zakresie utrzymania celu projektu;

 O jakich kwestiach informować donatora po zakończonym projekcie;

 • MODUŁ V. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE.

FORMA SZKOLENIA:

 • 40%- mini wykład
 • 60%- interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów – dobrych i złych praktyk
 • Prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.