SZKOLENIE Finansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 w Polsce

/files/photo/ue pobrane2946.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: obsługa i zarządzanie projektami unijnymi

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. źródeł i zasad finansowania projektów w Polsce 2014-2020 oraz na temat preferowanych dziedzin, branż i typów projektów wspieranych od 2014r. Informacje zdobyte podczas szkolenia pozwolą poszerzyć wiedzę, jak skutecznie aplikować o środki UE od 2014r.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. źródeł i zasad finansowania projektów z funduszy unijnych w 2014-2020 w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

• Budżet unijny na lata 2014-2020;

• Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020;

 • MODUŁ II. UMOWA PARTNERSTWA – 11 CELÓW TEMATYCZNYCH
 • MODUŁ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW W POLSCE:

 Zasady podziału środków 2014-2020; 

 Nowe podejście terytorialne, koncentracja tematyczna a endogeniczność;

 Interwencja zorientowana na rezultaty;

 Nowe podejście do polityk horyzontalnych;

 • MODUŁ IV. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASADY FINANSOWANIA I SKUTECZNEGO APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH: 

 PO Infrastruktura i Środowisko;

 PO Inteligentny Rozwój; 

 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój;

 PO Polska Cyfrowa; 

 PO Polska Wschodnia; 

 PO Pomoc Techniczna;

 Regionalnych Programów Operacyjnych; 

 • MODUŁ V. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.