SZKOLENIE Analiza i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

/files/photo/19632353_s93525706.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przedstawia podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem prowadzenia działalności Gospodarczej oraz ze sposobami jego pomiaru i zabezpieczania się przed nim. Przedstawione zostaną ilościowe i jakościowe sposoby pomiaru i oceny ryzyka.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Decydenci w przedsiębiorstwach, kluczowi kierownicy komórek decyzyjnych i/lub ośrodków decyzyjnych.

CELE SZKOLENIA:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających na badanie i diagnozowanie zagrożeń oraz ryzyk w ramach prowadzonej działalności z wykorzystaniem stosownych narzędzi jakościowych i ilościowych wykorzystywanych w badaniu ryzyka i zagrożeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. CZYM JEST RYZYKO W ORGANIZACJI I JAK NIM ZARZĄDZAĆ?
 • MODUŁ II. STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJI
 • MODUŁ III. KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJI
 • MODUŁ IV. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
 • MODUŁ V. SPOSOBY KOMUNIKOWANIA W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJI
 • MODUŁ VI. RODZAJE RYZYK NA PŁASZCZYŹNIE OPERACYJNEJ
 • MODUŁ VII. RODZAJE RYZYK NA PŁASZCZYŹNIE INWESTYCYJNEJ
 • MODUŁ VIII. RODZAJE RYZYK NA PŁASZCZYŹNIE FINANSOWEJ
 • MODUŁ IX. METODY SZACOWANIA RYZYKA

•    Metody oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne;
•    Korekta o ryzyko po wycenie;
•    Wycena względna;
•    Analizy scenariusza;
•    Drzewa decyzyjne;
•    Symulacje;

 • MODUŁ X. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

•    Wykorzystanie ryzyka;
•    Jak wykorzystać ryzyko;
•    Organizacje podejmujące ryzyko;

 • MODUŁ XI. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

•    Pojęcie i rodzaje kryzysów;
•    Kryzys i incydent;
•    Ocena zagrożenia kryzysem;
•    Podatność na kryzys;
•    Mierniki ilościowe i jakościowe sytuacji kryzysowej;
•    Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna, jako model pomiaru zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością;
•    Ćwiczenia;

 • MODUŁ XII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.