SZKOLENIE Akademia przywództwa. Zarządzanie ludźmi i motywowanie

/files/photo/menedzerski23005587.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Akademia przywództwa to kompleksowy program rozwojowy nowoczesnego menedżera. Zawiera on osiem 2-dniowych modułów merytorycznych, z których każdy poświęcony jest wybranej grupie kompetencji. Każdy z modułów jest realizowany jednocześnie z dwóch perspektyw: metod i narzędzi menedżerskich oraz postaw i kompetencji przywódczych. Pomiędzy każdym modułem uczestnicy programu projektują zadania wdrożeniowe i je realizują. Zadania pozwalają na zastosowanie elementów szkolenia bezpośrednio w praktyce.
Przedstawiamy Cześć II Akademii przewództwa:

 • Dzień I. Menedżer motywujący i wywierający wpływ.
 • Dzień II. Menedżer kierujący zespołem.

Zobacz również:

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Menedżerów;
 • Liderów;
 • Inne osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzające zespołami ludzi.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem nadrzędnym proponowanego przez nas cyklu „Rozwój kadry menedżerskiej” jest zrównoważony i zintegrowany rozwój kompetencji menedżerskich i kompetencji przywódczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I. MENEDŻER MOTYWUJĄCY I WYWIERAJĄCY WPŁYW

 • MODUŁ I. MOTYWUJĄCE PRZYWÓDZTWO:

•    Zachowania i postawa lidera, która wpływa na motywację wewnętrzną zespołu;

•    Odpowiadanie na potrzeby grupy;

•    Zrozumienie zachowań grupy;

•    Odnajdywanie wewnętrznych motywatorów ludzi;

•    Zarządzanie poprzez wartości;

 • MODUŁ II. MOTYWOWANIE:

•    Zaspokojenie ludzkich potrzeb – jak to osiągnąć?

•    Teorie III – ej generacji dotyczące automotywacji;

•    Proces motywacyjny zgodny ze schematem WIO – Wartość / Instrumentalność / Oczekiwanie;

 • MODUŁ III. MOTYWACYJNE ZACHOWANIA LIDERA:

•    Motywacyjna informacja zwrotna;

•    Chwalenie, dziękowanie;

•    Zachęcanie do działania;

•    Podnoszenie na duchu, pocieszanie;

 • MODUŁ IV. EMPOWERMENT:

•    Jak umacniać samodzielność pracowników?

•    Szukanie obszarów odpowiedzialności;

 • MODUŁ V. WYWIERANIE WPŁYWU:

•    Reguły i prawa wywierania wpływu;

•    Reguły dopasowania stylu zachowań;

•    Słuchanie i mówienie, język konkretu, język perswazji;

•    Ekspresywne i receptywne wywieranie wpływu;

 • MODUŁ VI. BUDOWANIE AUTORYTETU:

•    Wykorzystać istotny aspekt komunikacji niewerbalnej;

•    Odkryć, w jaki sposób spostrzegają mnie inni: co widzą, jak mnie odbierają, jak rozumieją moje zachowanie;

•    Poprawić wizerunek, jaki chce się przekazać innym poprzez dopasowanie przekazów werbalnych do przekazów niewerbalnych;

•    Pracować nad jakością relacji interpersonalnych;

•    Wykorzystać zasady udzielania informacji zwrotnej;

 • MODUŁ VII. SESJA PLANOWANIA ZADANIA WDROŻENIOWEGO:

•    Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

DZIEŃ II. MENEDŻER KIERUJĄCY ZESPOŁEM

 • MODUŁ I. CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU:

•    Cykl skutecznego działania;

•    Warunki istnienia zespołu;

•    Warunki dla skutecznej pracy zespołu;

•    Zachowania indywidualne i zespołowe;

•    Dysfunkcje w zespole;

 • MODUŁ II. BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU:

•    Role zespołowe;

•    Kryteria doboru członków zespołu;

 • MODUŁ III. STYLE KIEROWANIA:

•    Style kierowania – rozpoznać różne podejścia;

•    Czynniki determinujące przyjęcie określonego stylu: analiza pod kątem kompetencji i motywacji pracownika;

•    Budowanie autorytetu w zespole poprzez szacunek i zaufanie;

 • MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE:

•    MBP, MBE, MBO –wyjaśnienie metod zarządzania;

•    Reguły zarządzania przez cele;

•    Rozmowy planujące;

•    Rozmowy monitorujące;

•    Rozmowy oceniające;

 • MODUŁ V. ZLECANIE, DELEGOWANIE ZADAŃ:

•    Zasady udanego zlecania zadań;

•    Poziomy delegowania;

•    Ustalenie własnego stylu działania i wyznaczenie punktów do doskonalenia;

•    4 płaszczyzny zarządzania : planowanie / organizowanie / realizacja / monitorowanie;

 • MODUŁ VI. SESJA PLANOWANIA ZADANIA WDROŻENIOWEGO:

•    Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study;

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.