SZKOLENIE Akademia podatkowa VAT - poziom zaawansowany

/files/photo/podatki 1235223.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: podatki

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1090.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie prezentuje zagadnienia związane z podatkiem VAT, w tym:

 • Dostawę towarów i świadczenie usług w powiązaniu z nieodpłatnymi przekazaniami;
 • Miejsce opodatkowania transakcji międzynarodowych;
 • Kompleksowe rozliczenie transakcji unijnych (WDT i WNT);
 • Kompleksowe rozliczenie eksportu towarów;
 • Zagadnienia związane z importem i „eksportem” usług;
 • Obowiązek podatkowy;
 • Podstawa opodatkowania (ujmowanie faktur korygujących - potwierdzenie odbioru faktury korygującej, anulowanie faktur);
 • Refakturowanie;
 • Odliczenia VAT z tytułu nabycia i użytkowania samochodu (z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w tym zakresie);
 • Fakturowanie;
 • Odpowiedzialność podatkowa nabywców za zaległości podatkowe dostawców;
 • Wierzytelności nieściągalne – ulga na złe długi.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi (m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

CELE SZKOLENIA:

W roku 2013 i 2014 ustawodawca wprowadził wiele zmian w podatku od towarów i usług. Większość z nich dotyczy podstawowych obowiązków podatników (m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania, nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnej dostawy towarów, odliczenia podatku, odliczania VAT z tytułu nabycia i użytkowania samochodów, transakcji WDT, WNT i eksportu towarów). Również należy wskazać, iż na przestrzeni kilku lat zmianie uległo stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie m.in. dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. 

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny i praktyczny powyższych zagadnień, z uwzględnieniem zmian w podatku VAT. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie danego tematu również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy i tym samym prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT

• Odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług (m.in. Odszkodowania, premie pieniężne, świadczenia złożone - problemy praktyczne na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług);

• Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług;

• Eksport i import towarów;

• Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów;

• "Eksport" i import usług; 

 • MODUŁ II. KLASYFIKACJA PKWIU I DEFINICJA TOWARÓW
 • MODUŁ III. OKREŚLANIE MIEJSCA OPODATKOWANIA DOSTAW TOWARÓW
 • MODUŁ IV. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW 

• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - pojęcie i zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów;

• Czynności zrównane i wyłączenia z WDT;

• Moment powstania obowiązku podatkowego;

• WDT – magazyn konsygnacyjny;

• Podstawa opodatkowania;

• Zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;

• Dokumentowanie WDT- dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski;

• Rabaty i zaliczki w WDT;

• Obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne podatnika;

• Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze;

• Korygowanie WDT - brak dokumentów potwierdzających WDT pod kątem zastosowania stawki VAT;

• Reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;

• Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;

• Faktura korygująca w WDT;

• Przeliczanie waluty obcej;

 • MODUŁ V. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW 

• Pojęcie wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów;

• Miejsce opodatkowania WNT;

• Czynności zrównane i wyłączenia z WNT;

• WNT – magazyn konsygnacyjny;

• Rozliczanie WNT - obowiązek podatkowy, kursy walut;

• Podstawa opodatkowania WNT;

• Usługi związane bezpośrednio z WNT - wpływ na podstawę opodatkowania;

• Zaliczka i rabaty w WNT oraz zasady korygowania WNT;

• Reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;

• Obowiązki dokumentacyjne;

• Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze;

• Podatek naliczony – źródło podatku naliczonego, moment odliczenia;

 • MODUŁ VI. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE – PROCEDURA UPROSZCZONA
 • MODUŁ VII. EKSPORT TOWARÓW

• Pojęcie eksportu towarów (m.in. eksport bezpośredni, eksport pośredni, darowizna towaru na terytorium kraju trzeciego, wywóz towaru do magazynu znajdującego się poza terytorium Wspólnoty, terytorium Wspólnoty);

• Moment powstania obowiązku podatkowego (zaliczka w eksporcie towarów);

• Forma potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej;

• Elektroniczne zgłoszenia celne – System ECS;

• Moment wykazywania eksportu towarów ze stawką 0 % - eksport bezpośredni, eksport pośredni;

• Zaliczka w eksporcie i stawka 0%;

• Korekta podatku należnego w przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty;

• Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;

 • MODUŁ VIII. IMPORT USŁUG, DOSTAWA TOWARÓW, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA, ŚWIADCZENIE USŁUG LUB DOSTAWA TOWARÓW POZA TERYTORIUM KRAJU

• Import usług – definicja, moment powstania obowiązku podatkowego, omówienie przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, usługami transportowymi, usługami restauracyjnymi, usługami niematerialnymi, oraz innymi usługami wymienionymi w znowelizowanych przepisach (krótkotrwałego wynajmu samochodów;

• Pojęcie dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;

• Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;

• Obowiązki dokumentacyjne w związku z importem usług oraz dostawą, dla której podatnikiem jest nabywca;

• Przeliczanie waluty obcej;

• Podatek naliczony z tytułu importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;

• Mechanizm rozliczania dostawy złomu przez nabywcę złomu oraz rozliczania usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych przez nabywcę usług;

 • MODUŁ IX. OBOWIĄZEK PODATKOWY W VAT

• Refakturowanie usług;

• Podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka;

• Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych i zagranicznych;

• Zaliczki;

 • MODUŁ X. PODSTAWA OPODATKOWANIA 

• Elementy związane z podstawą opodatkowania;

• Ujmowanie faktur korygujących;

- Potwierdzenie odbioru faktury korygującej;

- Wyrok ETS, oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu dokonane z dostawą budynków trwale związanych z gruntem;

 • MODUŁ XI. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Z PODATKU VAT, W TYM ZWOLNIENIE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW ORAZ TOWARÓW, OD KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGIWAŁO PRAWO DO ODLICZENIA
 • MODUŁ XII. PRZELICZANIE WALUTY OBCEJ
 • MODUŁ XIII. ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

• Prawo do odliczenia;

• Termin odliczenia;

• Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego;

 • MODUŁ XIV. SAMOCHÓD A ODLICZENIE VAT

• Zmiany od 01.01.2014r.:

- Ograniczone prawo do odliczenia 60% - nie więcej jednak niż 6.000 zł z tytułu nabycia samochodów osobowych;

- Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia z tytułu nabycia samochodów;

- Zmiany dotyczące odliczenia od nabycia samochodów osobowych, które obowiązują od 01.01.2014r. - powrót samochodów z tzw.„kratką”;

- Odliczanie podatku VAT od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych;

• Zmiany od 01.04.2014r.:

- Nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów oraz nabycia paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem;

- Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne 100% prawo do odliczenia z tytułu nabycia oraz leasingu samochodów oraz nabycia paliwa;

- Wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika oraz obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu potwierdzenia wykorzystywania samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

- Obowiązek zgłaszania w urzędzie skarbowym informacji o samochodach, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu;

- Karanie z kodeksu karnego skarbowego w przypadku nie zgłoszenia do urzędu skarbowego samochodów z pełnym odliczeniem, dla których powinna być prowadzona ewidencja;

- Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów;

- Zakaz odliczenia od paliwa nabytego do samochodów osobowych oraz z tzw. kratką – przepis przejściowy;

- Rejestracja umów leasingowych – warunek pełnego prawa do odliczenia VAT;

 • MODUŁ XV. ART. 87 USTAWY O VAT – ZWROT PODATKU
 • MODUŁ XVI. FAKTUROWANIE 

• Istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur;

• Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą;

• Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur;

•Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT;

• Treść i forma faktury, - zasady wystawiania faktur, - rodzaje i zawartość dokumentów, - niezbędne dane, - dokumenty uznawane za fakturę;

• Faktury zaliczkowe – termin wystawiania faktur zaliczkowych

• E-faktury;

• Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury;

• Anulowanie faktur;

• "Pusta faktura" – konsekwencje podatkowe;

 • MODUŁ XVII. KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWEJ W PODATKU VAT
 • MODUŁ XVIII. ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWA NABYWCÓW ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE DOSTAWCÓW – USTAWA Z DNIA 26 LIPCA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2013R., POZ. 1027)

• Wykaz towarów wrażliwych – wyroby stalowe, paliwa, złoto – powodujących ograniczenia w zakresie kwartalnych deklaracji oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości dostawcy tych towarów, - uwaga! sprzedajemy złom, nabywamy tylko paliwo do samochodów osobowych;

• Wprowadzenie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 50 tys. zł w zakresie deklaracji kwartalnych;

• Przekroczenie kwoty 50 tys. zł - rozliczanie miesięczne;

• Warunki odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych za zaległości dostawcy tych towarów;

• Wyłączenia odpowiedzialności solidarnej;

• Rozliczanie transakcji krajowych przez nabywcę – poszerzenie katalogu towarów;

 • MODUŁ XIX. ZASADY ROZLICZANIA WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNYCH – ULGA NA ZŁE DŁUGI
 • MODUŁ XX. BIEŻĄCE PROBLEMY W PODATKU VAT

• Rozliczanie wewnątrzwspolnotowej dostawy towarów (definicja, dokumentowanie, stawka 0 %, wyrok ETS z 6 września 2012 r. w sprawie C 273/11, uchwała NSA z dnia 11.10.2010r., sygn. I FPS 1/10);

• Eksport towarów (definicja, obowiązek podatkowy, zaliczka, stawka 0 %, dokumentowanie, uchwała NSA z 25.06.2012r., sygn. I FPS 3/12);

• Obowiązek podatkowy – zasada ogólna, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, przełomowy wyrok z 16 maja 2013 roku - sprawa C-169/12 TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów dotyczący usług transportowych;

• Podstawa opodatkowania, faktury korygujące in plus i in minus, potwierdzenie odbioru faktury korygującej, anulowanie faktur, świadczenia kompleksowe w VAT, refakturowanie (najem i media – wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 740/10 i ETS C-392/11, leasing i ubezpieczenie - wyrok ETS C-224/11 z 17 stycznia 2013r., wyrok NSA z 25.10.2012r., sygn. I FSK 65/12);

 • MODUŁ XXI. PANEL DYSKUSYJNY

FORMA SZKOLENIA:

 • Praktyczny charakter szkolenia (wykłady połączone z przykładami popartymi orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych).

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.